26.10.2020
Projekty szkoleniowe

Wdrażanie umów o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA) w zakresie ochrony środowiska

W dniach od 26 do 30 października 2020 r. odbędzie się w KSAP szkolenie w zakresie Wdrażania umów o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego handlu (DCFTA) w zakresie ochrony środowiska, organizowane w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, skierowane do urzędników z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. 

Po raz pierwszy, ze względu na epidemię COVID19 i obowiązujące obostrzenia sanitarne, szkolenie w ramach AAPPPW odbędzie się w trybie on-line, na platformie ZOOM.

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Cel projektu

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z polskimi doświadczeniami w zakresie dostosowania ochrony środowiska do unijnych standardów i integracji z rynkiem UE. Przedstawione zostaną działania podjęte przez polską administrację w okresie przedakcesyjnym i potem w zakresie przygotowania ochrony środowiska do spełniania norm UE.

Program

W programie zaplanowano następujące tematy:

 • Organizacja i zadania Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Zakres zadań i uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska -  przeciwdziałanie poważnym awariom 
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • System pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce
 • Raporty o stanie środowiska w Polsce
 • Monitoring stanu akustycznego środowiska w Polsce
 • Monitoring pól elektromagnetycznych - zakres i sposób realizacji   
 • Procedury transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Nielegalne  przemieszczanie odpadów z pojazdów
 • System zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce
 • System gospodarki  odpadami komunalnymi w Polsce
 • Zadania i uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska  
 • Informatyczny System Kontroli i Portal Kontrolny Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
 • Komunikacja administracji publicznej ze społeczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi internetowych
 • Zmiany w funkcjonowaniu sieci laboratoriów w ramach Centralnego Laboratorium Badawczego realizujących badania i pomiary na rzecz programu PMŚ i działań kontrolnych
 • Polski system monitoringu jakości powietrza (badania laboratoryjne)

Uczestnicy szkolenia odbędą wizytę on-line w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ. Zwiedzą także wirtualnie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Więcej na temat AAPPW

logo inspekcji ochrony środowiska

logo polskiej pomocy    logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych    logo Partnerstwa Wschodniego

Galeria zdjęć