29.09.2011

V Seminarium Warszawskie

Uczestnicy seminarium siedza w ławkach na auli

W dniach 29-30 września 2011 r. w auli im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się V. Seminarium Warszawskie o Prawach Człowieka. Organizatorem konferencji była KSAP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Seminarium organizowane jest corocznie. Uczestniczący w nim goście z kraju i z zagranicy mają okazję zapoznać się z poglądami naukowców, społeczników i urzędników na różne zagadnienia wchodzące w zakres praw człowieka. Podczas ostatniej konferencji przeprowadzone zostały cztery panele: dyskusyjne: „Mniejszości narodowe w Unii Europejskiej”, „Prawa osób starszych w Europie”, „Wolność słowa a poszanowanie życia prywatnego” oraz „Bieżące problemy związane z systemem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. 

Podczas seminarium Thomas Hammarberg, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wygłosił przemówienie na temat praw osób starszych. Wskazał na standardy Rady Europy oraz Unii Europejskiej, w szczególności na Europejską Kartę Społeczną oraz Kartę Praw Podstawowych UE. Gwarantują one osobom starszym udział w życiu społecznym i kulturalnym. Thomas Hammarberg zauważa jednak poszerzającą się marginalizację osób starszych oraz pogłębiające się wśród nich ubóstwo.

- Problem pogodzenia wolności słowa i swobody wyrażania opinii z prawem do prywatności dotyka nie tylko poszczególne jednostki, ale także całe społeczeństwa – mówił Ilia Domel, pracownik biura Przedstawiciela ds. Wolności Mediów w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz moderator trzeciego panelu. Zaznaczył on, że należy racjonalnie zrównoważyć oba te prawa, szczególnie w odniesieniu do osób należących do kręgów politycznych i tzw. celebrytów.

Profesor Christophe Swiniarski, moderator panelu „Bieżące problemy związane z systemem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” podkreślał, że wyzwaniem stojącym przed Europą jest znalezienie skutecznego środka ochrony praw człowieka już na poziomie narodowym; tak, aby zmniejszyć ilość spraw rozpoznawanych przez Trybunał w Strasburgu.

Jakub Wołąsiewicz, dyplomata, w latach 1994–2001 ambasador RP w Estonii, omówił problematykę środków ochrony praw wolnościowych. Zwrócił przy tym uwagę, że na poziomie narodowym brakuje takich efektywnych środków.
- Niektóre środki narodowe w zakresie ochrony praw fundamentalnych mają charakter iluzoryczny. Wyróżnia się niekompatybilność prawa wprost z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz niekompatybilność skutków regulacji narodowych z przedmiotową Konwencją – mówił Jakub Wołąsiewicz. 
Profesor Paweł Wiliński uznał, że efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka wymaga aktywności krajowego sądu konstytucyjnego. Uznał też, że to zadanie można pogodzić z zakresem kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
- Znacząca część praw człowieka określonych w polskiej konstytucji jest chroniona prawem międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny powołuje się na dorobek w zakresie interpretacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jednakże do TK nie można się skarżyć na złą praktykę organów naruszających przepisy z zakresu prawa ponadnarodowego, gwarantujące szczególną ochronę praw człowieka – mówił profesor Wiliński.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć