01.07.2020
Projekty szkoleniowe

Uwaga! Przywracamy termin składania zgłoszeń do I edycji projektu SYNERGIA

Przywracamy termin składania zgłoszeń do projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej do dnia 02.07.2020 r. do godz. 14:00.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Ważne daty

Uwaga: wszystkie wnioski, niezależnie od sposobu podpisu, muszą być wypełnione w systemie zgłoszeniowym do dnia 2 lipca 2020 r., do godz. 14:00.

 1. Termin składania wniosków podpisanych kwalifikowanymi podpisami elektronicznym: 2 lipca 2020 r., godz. 14:00.
 2. Termin przekazania do KSAP wniosków podpisywanych analogowo: 7 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do KSAP), godz. 15:30.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji o projekcie: www.synergia.ksap.gov.pl

Cel projektu

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są: 

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski, 
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami. 

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół: 

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych), 
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa.

Zapraszamy!

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny