03.09.2020
Informacje

Szkolenia centralne

Zdalne zarządzanie zespołem, efektywna praca zdalna oraz zmiany w prawie zamówień publicznych to tematy tegorocznych szkoleń centralnych. Zapraszamy do udziału!

Sala szkoleniowa. Trzy osoby siedzą przy stole. Jedna kobieta stoi i mówi do osób siedzących. Na ścianie wisi tablica z przyczepionymi karteczkami.

Szkolenia KSAP realizuje jako część Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 r. 

W tym roku proponowane są następujące szkolenia: 

Efektywna praca zdalna

Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę, umiejętności i narzędzia, które:

 • usprawnią pracę i przekazywanie informacji w sytuacji pracy zdalnej,
 • usprawnią planowanie pracy własnej z uwzględnieniem najnowszej wiedzy na temat dbania o efektywność osobistą,
 • pozwolą na lepsze wykorzystanie czasu pracy,
 • pozwolą na utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem a co za tym idzie ustrzec się przed wypaleniem zawodowym,
 • pozwolą na precyzyjne określanie priorytetów w pracy,
 • umożliwią współpracę przy braku osobistego kontaktu,
 • ułatwią organizację pracy dzięki poznaniu możliwości podstawowych aplikacji internetowych,
 • ułatwią badanie stopnia własnej motywacji i jej poprawę.

Kontakt

 • sc_EPZ@ksap.gov.pl
 • Aleksandra Baldy tel. 22 608 01 63
 • ​Anna Nowakowska tel. 22 608 0 117

Zmiany w prawie zamówień publicznych 

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy z zakresu zmian w prawie zamówień publicznych wchodzących w życie 1 stycznia 2021 r. oraz przećwiczenie rozwiązań wspierających sprawne wdrażanie tych przepisów.

Cele szczegółowe: wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę, umiejętności i narzędzia, które:

 • usprawnią proces przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • pozwolą na lepsze zrozumienie nowych zasad udzielania zamówień publicznych;
 • umożliwią odpowiednie stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych w praktyce

Kontakt

 • sc_ZP@ksap.gov.pl
 • Aleksandra Baldy tel. 22 608 01 63
 • Anna Nowakowska tel. 22 608 0 117

Zdalne zarządzanie zespołem – czyli jak zwiększyć efektywność w 5 krokach

Cel szkolenia: uzyskanie przez kadrę kierowniczą wiedzy i nabycie umiejętności na temat planowania i organizowania pracy zdalnej a także zarządzania zespołem rozproszonym.

Cele szczegółowe:

 • zdobycie umiejętności porządkowania spraw przychodzących i przetwarzania ich w zaplanowane działania,
 • pozyskanie umiejętności organizowania pracy zespołu i pracowników w systemie pracy zdalnej,
 • poznanie dobrej praktyki i techniki dotyczące planowania zadań dla zespołu rozproszonego,
 • rozwijanie umiejętności delegowania zadań z uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności monitorowania poziomu i statusu realizowanych zadań oraz przepływu pracy wykonywanej przez zespół pracowników,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z pracownikami podczas pracy zdalnej, w szczególności: prowadzenia rozmów delegujących, udzielania pozytywnych informacji zwrotnych, prowadzenia rozmów korygujących, motywujących i dyscyplinujących,
 • pozyskanie umiejętności prowadzenia produktywnych spotkań on-line z pracownikami.

Kontakt

 • sc_ZPZ@ksap.gov.pl
 • Aleksandra Baldy tel. 22 608 01 63
 • Anna Nowakowska tel. 22 608 0 117