23.04.2010
Informacje

Szkoła profesjonalnych kadr administracji – raport trzyletni

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej opublikowała raport obrazujący działania Szkoły w latach 2007-2009. Został on przedłożony już Radzie KSAP. Zawiera kluczowe informacje dotyczące zarządzania Szkołą, przedsięwzięciach modernizujących program nauczania, doskonalących tryb kształcenia, o inwestycjach w infrastrukturę materialną placówki. Są informacje o słuchaczach Promocji, które kształciły się w powyższych latach, o systemie kształcenia ustawicznego dla urzędników administracji publicznej itp.

Raport wskazuje, że w ostatnich trzech latach nastąpiły istotne zmiany organizacyjne. Zmodernizowane zostało zaplecze materialne Szkoły. Zakupiono szereg produktów informatycznych, które usprawniły proces kształcenia. Na przełomie 2008 i 2009 roku miały miejsce zmiany w programach nauczania stacjonarnego i kształcenia ustawicznego. We wrześniu 2008 roku wprowadzono dwa nowe regulaminy: organizacyjny, w którym zdefiniowano zadania komórek Szkoły, oraz kształcenia stacjonarnego. 
Dla kierownictwa KSAP szczególne znaczenie miały:
1. wprowadzenie zasady dwukrotnego w ciągu roku rekrutowania kandydatów na słuchaczy,
2. weryfikacja i opracowanie nowych programów kształcenia,
3. kształcenie na podstawie trzech zamiast siedmiu bloków tematycznych,
4. przyjęcie nowych aktów wewnętrznych: regulaminów kształcenia i organizacyjnego oraz decyzji normujących bieżącą działalność Szkoły,
5. zwiększenie liczby słuchaczy w wyniku przeprowadzania dwóch naborów każdego roku,
6. wprowadzenie nowych zasad zarządzania, w tym zatrudnienie etatowych wykładowców z dorobkiem naukowym w administracji publicznej,
7. wdrożenie platformy informatycznej e-Learning,
8. zastosowanie programu wykrywającego niesamodzielność prac.

W omawianym okresie Szkoła unowocześniła model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego. Posiada on wszelkie cechy profesjonalności i wszechstronności. Zapewnia on słuchaczom wiedzę teoretyczną na temat struktur państwa i polityk publicznych, a także przekazuje im kluczowe umiejętności praktyczne.

W omawianym okresie mury szkoły opuściło 158 osób z Promocji XV-XVII: Stefan Starzyński (2005-2007), Stanisław Staszic (2006-2008) oraz Andrzej Frycz-Modrzewski (2007-2009). Wszyscy absolwenci zostali zatrudnieni w administracji publicznej na stanowiskach wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Kształcenie w KSAP cieszy się nieustannie dużym zainteresowaniem. Podczas rekrutacji w 2007 roku zgłosiło się 195 kandydatów, a naukę rozpoczęło 54 osoby. W kolejnej rekrutacji zgłosiło się 177 kandydatów, a naukę rozpoczęło 49 osób. Natomiast w 2009 roku miały miejsce dwie rekrutacje. Do pierwszej z nich zgłosiło się 163 osób, a do drugiej 250. Naukę rozpoczęło odpowiednio - 29 osób oraz 38.

Pliki do pobrania