22.12.2020
Projekty szkoleniowe

Synergia – wykorzystanie IT w administracji publicznej

W dniu 21 grudnia br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach w ramach 5 sesji projektu SYNERGIA. W sesji udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: sesja online. 21 grudnia 2020, www.synergia.ksap.gov.pl

5 sesja szkoleniowa

Tematem zajęć było wykorzystanie IT w administracji publicznej, pod kątem przydatności dla danej instytucji i opracowania konkretnych rozwiązań w organizacji. Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć zapoznali się z artykułami dotyczącymi m.in.: wprowadzenia do bankowości otwartej i zmieniającego się świata finansów, roli regulatorów w transformacji oraz analizy danych we współczesnych modelach biznesowych i ich regulacji.

Efektem zajęć było:

 • zrozumienie i wykorzystanie kluczowych pojęć i ram dla budowania strategii transformacji cyfrowej,
 • zrozumienie roli regulatorów w transformacji,
 • zrozumienie roli analizy danych we współczesnych modelach rynkowych.

Forma realizacji

Mając na uwadze szczególną sytuacją epidemiologiczną w Europie, zajęcia zrealizowane zostały w formie online, na platformie ZOOM. Zajęcia trwały 2 godziny i zostały zrealizowane w formie konsultacji.

Terminy 5 sesji

W ramach 5 sesji szkoleniowej odbędą się jeszcze 2 spotkania. Terminy 5 sesji szkoleniowej dostępne są na stronie projektu w zakładce: PROGRAM – Grafik sesji

Cel projektu Synergia

Celem projektu jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Adresat projektu

 1. Uczestnikiem projektu są:
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.
 1. Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:
 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

Forma realizacji

Projekt realizowany będzie w czterech edycjach. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części:

 1. Program edukacyjno-kooperacyjny (zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w formie stacjonarnej i obejmujące 19 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech),
 2. Część wdrożeniowa (przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika).

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski National University of Public Service (NUPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny