15.05.2024
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA w KSAP – poznaj dobre praktyki administracji!

Pod takim tytułem odbyło się spotkanie z Dagmirem Długoszem, autorem publikacji „Efekt Synergii. Minipodręcznik maxipraktyk. Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej”.

prelegenci podczas spotkania

W trakcie spotkania, zorganizowanego w KSAP w dniu 10 maja 2024, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, autor oraz zaproszeni goście: prof. Jolanta Itrich-Drabarek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Radosław Koszewski, założyciel Queen Hedvig Academy, zastanawiali się co jest niezbędne, aby skutecznie i trwale wdrażać dobre praktyki zarządcze w instytucjach administracji publicznej.

Podczas dyskusji poruszono kilka istotnych tematów:

  • Na ile zmiany polityczne mogą wpływać na zarządzanie zmianą w administracji publicznej?
  • Jaka powinna być rola lidera we wdrażaniu dobrych praktyk?
  • Jakie są różnice pomiędzy wdrażaniem zmian w sektorze publicznym a sektorze prywatnym?
  • Czy administracja publiczna wdraża innowacje z zakresu zarządzania w takim samym tempie jak biznes?
  • Na ile Minipodręcznik dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników projektu SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, na bazie analizy rzeczywistych wyzwań i sytuacji zarządczych, może być pomocny we wdrażaniu dobrych praktyk w instytucjach administracji publicznej?

Paneliści zgodzili się, że gwarantem trwałości wdrażania dobrych praktyk jest dojrzała kultura organizacyjna, która swe korzenie ma w dobrze funkcjonującej służbie cywilnej. Wiele zależy od otwartości i kompetencji lidera instytucji, ale pomimo jego zasadniczego wpływu na kształt zmiany, nie jest on jedynym jej interesariuszem i gwarantem.

Poruszono także kwestię wartości, będących jedną z głównych cech wyróżniających pracowników sektora publicznego - poczucie odpowiedzialności za innych i działanie dla dobra publicznego oraz wynikające z niej pogłębiona refleksja nad podejmowanymi działaniami czy wydłużenie procesu decyzyjnego.

Paneliści podkreślali, że różnice pomiędzy sektorem publicznym a biznesowym uniemożliwiają całkowite przełożenie praktyk biznesowych na sektor administracji publicznej, co przekłada się na skuteczność stosowania tego typu rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu instytucji. Zwrócili także uwagę, że publikacja dzięki wnikliwej analizie dobrych praktyk w kontekście ich użyteczności dla sektora publicznego stwarza możliwość efektywnego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania właśnie w administracji publicznej.

Podręcznik jest inspiracją do wdrażania zmian, proponuje szeroką bibliografię rozwijającą prezentowane w nim wątki. Zachęcamy do zapoznania się!

Do kogo adresowana jest publikacja „Efekt Synergii. Minipodręcznik maxipraktyk”? 

Publikacja "Efekt Synergii. Minipodręcznik maxipraktyk. Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej" została wypracowana na bazie dyskusji i materiałów, wykorzystywanych w ramach sesji szkoleniowych projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

Przeznaczona jest dla urzędników administracji publicznej, zwłaszcza menedżerów średniego i wyższego szczebla, ale może służyć pomocą badaczom administracji i konsultantom oraz dydaktykom, prowadzącym projekty dla administracji publicznej. Zawarty w niej materiał obejmuje wszystkie najważniejsze obszary współczesnego zarządzania, w których można i warto stosować transfer dobrych praktyk zarządzania. Autor publikacji, Dagmir Długosz jest ekspertem w zakresie zarządzania publicznego i polityk publicznych.

Gdzie jest dostępna?

Publikacja jest ogólnodostępna i można ją pobrać ze strony KSAP, z zakładki Wydawnictwa.

Finansowanie projektu Synergia

Projekt i publikacja finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; działanie 4.3.: współpraca ponadnarodowa.  

Więcej o projekcie SYNERGIA

Galeria zdjęć