19.05.2021
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – spotkania informacyjne

Zapraszamy na dwa ostatnie spotkania informacyjne w trybie online, w projekcie SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędą się 21 i 27 maja 2021 r.  

Projekt SYNERGIA cieszy się dużym zainteresowaniem przedstawicieli instytucji administracji publicznej. W dwóch poprzednich spotkaniach informacyjnych, które odbyły się w trybie online w dniach 12 i 18 maja, uczestniczyło przeszło 50 osób z Polski i krajów partnerskich.  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy poprzez elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie projektu.

Rekrutacja 

Rekrutacja do projektu SYNERGIA realizowana jest w terminie: 28 kwietnia – 11 czerwca 2021 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA. 

Jeśli chcesz rozwijać administrację publiczną, zależy Ci na podnoszeniu efektywności Twojej instytucji macierzystej, widzisz potrzebę rozwoju własnych kompetencji w zakresie zarządzania – projekt SYNERGIA jest dla Ciebie i Twojej instytucji!  

Cel projektu SYNERGIA 

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Uczestnicy projektu 

Uczestnikami projektu są:  

  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,  
  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
  • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
    które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.  

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:  

  • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),  
  • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).  

Finansowanie projektu 

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

  • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
  • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa. 

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.synergia.ksap.gov.pl