05.05.2021
Nabór

SYNERGIA – spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne w trakcie rekrutacji do II edycji projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: spotkania informacyjne, www.synergia.ksap.gov.pl

Spotkania informacyjne online 

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w trybie online, w następujących terminach:

 • 12 maja 2021 r., godz. 8:30 – 9:30
 • 18 maja 2021 r., godz. 15:00 – 17:00 (spotkanie w języku angielskim, z udziałem uczestników I edycji z Polski i z krajów partnerskich)
 • 21 maja 2021 r., godz. 8:30 – 9:30
 • 27 maja 2021 r., godz. 15:30 – 16:30

Zgłoszenia na spotkania

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu trwa od 28 kwietnia do 11 czerwca 2021 r. Zgłoszenia do projektu przyjmujemy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Cel projektu  

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy projektu  

Uczestnikiem projektu są:  

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,  
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.  

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:  

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),  
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Więcej informacji o projekcie: www.synergia.ksap.gov.pl

Finansowanie projektu   

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:  

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,  
 • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa. 

Zapraszamy! 

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny