14.07.2023
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – sesja peer learningowa

W dniach 4-5 lipca 2023 r. odbyła się sesja peer learningowa online dla uczestników IV edycji projektu SYNERGIA. W sesji wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Twarze uczestników na spotkaniu online

Cel sesji

Sesja miała na celu umożliwić uczestnikom IV edycji projektu SYNERGIA wymianę doświadczeń i refleksję nad znaczeniem projektu dla administracji publicznej. Uczestnicy mieli okazję dopasować przedstawione podczas wcześniejszych zajęć metody do aktualnych wyzwań stojących przed administracją. W trakcie sesji, poprzez dyskusje i analizę przypadków, uczyli się jak wdrożyć wybrane dobre praktyki Synergii w swojej pracy.

Forma realizacji

Podczas sesji Open Space Technology uczestnicy mieli możliwość swobodnego wybierania i organizowania tematów. Ważnym dla uczestników zagadnieniem, poruszanym podczas sesji, było motywowanie pracowników w administracji publicznej. Uczestnicy wymieniali się pomysłami i strategiami, które mogą pomóc w zachęcaniu pracowników do pełnego zaangażowania i efektywnej pracy. Dzielili się swoimi sukcesami i wyzwaniami, związanymi z budowaniem motywacji oraz tworzeniem przyjaznego, inspirującego środowiska pracy.

Kolejnym istotnym tematem była komunikacja w organizacji. Uczestnicy dyskutowali na temat skutecznych metod komunikacji w administracji publicznej, zarówno wewnątrz instytucji, jak i w relacjach z obywatelami. Omawiali znaczenie transparentności, jasności przekazu i szacunku w procesie komunikacji oraz wymieniali się najlepszymi praktykami, które mogą pomóc w budowaniu pozytywnej atmosfery.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny