12.03.2021
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – rozstrzygnięcie konkursu wewnętrznego

Konkurs na udział w części wdrożeniowej w projekcie SYNERGIA został rozstrzygnięty. Zwyciężył projekt Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie „Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej”.

dłoń pisząca kredą na tablicy, napis - Wyniki konkursu, Synergia A network for cooperation and exchange of experience between high-level officials from Central and Eastern Europe

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej, do udziału w części wdrożeniowej I edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, z projektem pod nazwą Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego. Serdecznie gratulujemy!

Projekt wdrożeniowy

Celem projektu wdrożeniowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jest wprowadzenie nowatorskiego zintegrowanego systemu podnoszenia umiejętności managerskich przez kadrę kierowniczą średniego szczebla.

Instytucja otrzyma wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyk, opiekę konsultanta oraz środki finansowe na pierwszy etap wdrożenia nowego rozwiązania.

Konkurs

Do udziału w konkursie wewnętrznym na wdrożenie dobrych praktyk przystąpiło 5 instytucji Uczestników projektu z Polski:

 • Urząd Patentowy RP
 • Centrum Łukasiewicz w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Ministerstwo Sprawiedliwości w konsorcjum z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wartość merytoryczna wszystkich przygotowanych wniosków konkursowych została bardzo wysoko oceniona przez członków Komisji Konkursowej. Przygotowane wyzwania zarządcze i ich charakter podkreślają potrzebę wdrożenia, wypracowanych w trakcie realizacji programu kształcenia, rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w administracji publicznej.

Co dalej?

W ciągu najbliższych trzech miesięcy realizowany będzie proces wdrażania, zaproponowanych przez zwycięską instytucję, rozwiązań w zakresie tematycznym zgłoszonego wyzwania zarządczego. Po okresie wdrożenia zostanie przygotowany raport powdrożeniowy przez zespół wdrożeniowy instytucji oraz shadow report przez konsultanta wdrożeniowego.

Rekrutacja do następnych edycji projektu

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu. Już w krótce rozpoczniemy rekrutację do drugiej edycji projektu. Instytucje i osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem i przebiegiem pierwszej edycji na stronie projektu: http://www.synergia.ksap.gov.pl.

Cel projektu Synergia

Celem projektu jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Adresat projektu

 1. Uczestnikiem projektu są:
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.
 1. Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:
 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

Forma realizacji

Projekt realizowany jest w czterech edycjach. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części:

 • Program edukacyjno-kooperacyjny (zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w formie stacjonarnej i obejmujące 19 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech),
 • Część wdrożeniowa (przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika).

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski University of Public Service (UPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny