09.09.2021
Projekty szkoleniowe

Synergia – rozpoczynamy II edycję projektu

W dniach 7-10.09.2021 r. odbywa się pierwsza sesja szkoleniowa w ramach II edycji projektu SYNERGIA - sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

uczestnicy szkolenia w auli KSAP

Sesja warszawska, 7-10.09.2021 r.  

W sesji biorą udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Sesja odbywa się stacjonarnie w KSAP, w Warszawie, przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego. 

W programie sesji zaplanowano sesję otwierającą, której celem jest ujednolicenie rozumienia przez uczestników celów projektu, doprecyzowanie sposobu zaangażowania uczestników w projekt, poznanie instytucji uczestniczących w projekcie i ich wyzwań zarządczych, z którymi przychodzą do projektu, refleksja nad indywidualnymi i instytucjonalnymi celami udziału w projekcie oraz zbudowanie zespołów projektowych. W programie następnych dni zaplanowano zajęcia z obszaru zarządzania wiedzą i zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem itp.). W ramach pierwszej sesji odbędzie się również sesja LEGO GAME, której celem jest optymalizacja procesów w organizacji.

Cel projektu 

Celem projektu SYNEGIA jest:

 • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
 • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

Adresat projektu 

Uczestnikiem projektu są instytucje administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Węgier i Łotwy, które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.  

Instytucje, które mogą uczestniczyć w projekcie to:

 1. instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,  
 2. instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
 3. jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje  administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,   

Instytucje typują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, czyli osoby pełniące wyższe funkcje kierownicze w instytucji.

Katalog wyższych funkcji kierowniczych kwalifikowanych w projekcie SYNERGIA obejmuje:

 1. dla instytucji szczebla centralnego: sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy podstawowych komórek organizacyjnych instytucji i ich zastępcy, główni księgowi oraz funkcje równorzędne do tychże,
 2. dla instytucji szczebla terenowego: wojewodowie, wicewojewodowie, kierownicy urzędów terenowych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych instytucji i ich zastępcy, główni księgowi oraz funkcje równorzędne do tychże.

Forma realizacji 

Projekt realizowany jest w ramach czterech edycji. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części: 

 1. program edukacyjno-kooperacyjny, czyli zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w formie stacjonarnej i online obejmujące 21 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech, 
 2. część wdrożeniowa, czyli przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika wyłonionej w wewnętrznym konkursie projektu.

Partnerzy 

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym przez:

 • Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), 
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA), 
 • Węgierski University of Public Service Ludovika (UPS), 
 • Latvian School of Public Administration (LSPA). 

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć