16.02.2021
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – rozpoczynamy część wdrożeniową

W projekcie Synergia zakończony został etap realizacji programu edukacyjno – kooperacyjnego w pierwszej edycji projektu. W dniach 8-10 lutego 2021 r. zorganizowana została sesja peer learning, której celem była wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu oraz przygotowanie się do części wdrożeniowej projektu.

stojące cztery osoby trzymające koła zębate

Dwie części projektu

Każda edycja projektu składa się z dwóch części: programu edukacyjno – kooperacyjnego oraz części wdrożeniowej. 

Program edukacyjno-kooperacyjny zakłada realizację sesji szkoleniowo-warsztatowych, prowadzonych przez wykładowców/ekspertów czołowych światowych uczelni, KSAP oraz krajów partnerskich, w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech.  Ze względu na epidemię COVID 19, tylko dwie pierwsze sesje w programie pierwszej edycji zrealizowane zostały w formie stacjonarnej – hybrydowej tj. część uczestników brała udział w zajęciach w KSAP, a pozostali uczestniczyli w zajęciach w sposób zdalny.

Część wdrożeniowa projektu rozpoczyna się zaraz po zakończeniu realizacji programu szkoleniowego i adresowana jest do uczestników z Polski. Część wdrożeniowa polega na implementacji nowych rozwiązań z obszaru zarządzania w instytucjach biorących udział w programie edukacyjno-kooperacyjnym.  Część wdrożeniowa poprzedzona jest konkursem wewnętrznym dla uczestników projektu z Polski. Wybrane w konkursie instytucje polskiej administracji otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu dobrej praktyki w instytucji, opiekę konsultanta oraz środki finansowe w ramach projektu na pierwszy etap wdrożenia nowego rozwiązania.  

Szczegółowe informacje na temat działań w części wdrożeniowej w projekcie dostępne są na stronie projektu Synergia: www.synergia.ksap.gov.pl, w zakładce: Wdrożenia.

Rekrutacja do następnych edycji projektu

Już w kwietniu br. rozpoczniemy rekrutację do drugiej edycji projektu. Instytucje i osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem i przebiegiem pierwszej edycji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl.

Cel projektu Synergia

Celem projektu jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Adresat projektu

 1. Uczestnikiem projektu są:
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,  
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.
 1. Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:
 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

Forma realizacji

Projekt realizowany jest w czterech edycjach. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części:

 • Program edukacyjno – kooperacyjny (zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w formie stacjonarnej i obejmujące 19 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech),
 • Część wdrożeniowa (przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika).

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski National University of Public Service (NUPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny