13.12.2019
Projekty szkoleniowe

SYNERGIA – nowy projekt w KSAP

W dniu 11 grudnia br. KSAP podpisała umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

Dyrektor KSAP i Dyrektor Centrum Projektów Europejskich po podpisaniu umowy

Cel projektu

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu są:

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),  
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

Łącznie 240 przedstawicieli instytucji administracji publicznych, w tym 120 osób z Polski oraz 120 przedstawicieli administracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Węgry, Łotwa).

Program

Zajęcia szkoleniowe prowadzone w języku angielskim w obszarach:

 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia project management),
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie ludźmi (m.in. przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem)
 • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje,
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym.

Forma realizacji

 • 4 edycje, w tym pierwsza pilotażowa, każda składająca się z 19 dni szkoleniowych (czas trwania 1 edycji - około 6 miesięcy):
  • 5 dni sesji otwierającej w Polsce (program szkoleniowy),
  • po 3 dni w każdym kraju partnerskim (program szkoleniowy),
  • 5 dni sesji podsumowującej w Polsce (warsztaty problemowe),
 • sesje krajowe i wyjazdowe organizowane w formie zajęć szkoleniowych, spotkań networkingowych, warsztatów, sesji peer-learningowych itp.,
 • wybrane w drodze konkursu polskie instytucje administracji publicznej otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyki w instytucji oraz środki finansowe w ramach projektu na pierwszy etap wdrożenia nowego, wypracowanego w trakcie sesji szkoleniowych rozwiązania z zakresu zarządzania instytucją.

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • IPA – Institute of Public Administration (Bułgaria),
 • LSPA – Latvian Schol of Public Administration (Łotwa),
 • NUPS – National University of Public Service (Węgry).

logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration      logo węgierskiego partnera projektu National University of Public Service    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

Spotkanie inaugurujące projekt

W środę 11.12.2019 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt z udziałem partnerów ponadnarodowych. Omówiono zasady współpracy ponadnarodowej przy realizacji projektu, kwestie programowe, zasady finansowania, proces rekrutacji uczestników oraz harmonogram projektu.

SYNERGIA jest kolejnym projektem (zapraszamy do zapoznania się z innymi projektami: ARGO, Akademia ZarządzaniaArgonauci) realizowanym w Krajowej Szkole Administracji Publicznej opartym na idei budowania sieci współpracy krajowej i ponadnarodowej, podnoszeniu kompetencji pracowników administracji publicznej oraz dzieleniu się dobrymi praktykami.

Zapraszamy już wkrótce na stronę projektu SYNERGIA!

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć