28.09.2020
Projekty szkoleniowe

Synergia – II sesja szkoleniowa

W dniach 28-30.09.2020 r. odbędzie się w KSAP druga sesja szkoleniowa w ramach I edycji projektu. W sesji udział wezmą przedstawicieli instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

uczestnicy szkolenia podczas zajęć

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

II sesja szkoleniowa, 28-30.09.2020 r.

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,
 • zarządzenie komunikacją i skuteczne negocjacje,
 • zarządzanie zmianą,
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, projekt realizowany będzie w formie hybrydowej – online (uczestnicy z Łotwy i Węgier) oraz stacjonarnie w siedzibie KSAP (uczestnicy z Bułgarii i Polski), przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego.

II sesja w projekcie planowana była jako sesja wyjazdowa w Sofii, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia zostanie zrealizowana w KSAP.

Adresat projektu

Uczestnikiem projektu są:

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje  administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),  
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Forma realizacji

Projekt realizowany będzie w czterech edycjach. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części:

 1. Program edukacyjno – kooperacyjny (zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w formie stacjonarnej i obejmujące 19 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech),
 2. Część wdrożeniowa (przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika).

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski National University of Public Service (NUPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny