24.11.2021
Nabór

Struktura podziału prac (WBS) (AZPAP Master Class)

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP) MASTER CLASS to specjalistyczne szkolenia doskonalące konkretne praktyczne umiejętności w zakresie stosowania określonych technik i narzędzi zarządzania projektami lub uszczegóławiające wiedzę na temat zarządzania określonymi rodzajami projektów (np. infrastrukturalnymi, informatycznymi).

Struktura podziału prac, ang. Work Breakdown Structure (WBS) to szkolenie podczas, którego uczestnicy poszerzą swoją dotychczasową wiedzę w zakresie skutecznego prowadzenia procesu identyfikacji i zatwierdzenia wymagań projektu, aby precyzyjnie zdefiniować jego zakres oraz gruntownie przećwiczą proces tworzenia struktury podziału pracy (WBS).

Szkolenie jest spójne z rekomendacjami metodycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które stanowią bezpośredni  impuls do jego uruchomienia. Obserwacje i wnioski zbierane przez uczestników kursu mogą wpłynąć na kształt przyszłej polskiej metodyki zarządzania programami.

Uczestnicy

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej którzy chcieliby uszczegółowić i usystematyzować wiedzę na temat WBS w zarządzaniu projektami, m.in.:

 • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
 • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów,
 • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,

Program

W programie między innymi:

 • Stan aktualny (AS-IS) i stan docelowy (TO-BE). Zagadnienie jako motor projektu
 • Projekty możliwe a projekty wykonalne (zarys metody TELOS)
 • Definiowanie / redefiniowanie projektu – karta projektu
 • Czym jest analiza biznesowa i wymagania wg BABoK
 • Zarys sposobów identyfikacji i dokumentowania wymagań (przypadki użycia vs BPMN)
 • Techniki wspierające definiowanie wymagań (m.in. MoSCoW, diagram Kano itp.)
 • Analiza otoczenia strategicznego. Metoda PEST(LE)
 • Analiza interesariuszy. Narzędzia analizy
 • Macierz SWOT jako podsumowanie analizy
 • identyfikacja produktu końcowego projektu
 • dekompozycja produktu finalnego na produkty cząstkowe
 • przygotowanie opisów i specyfikacja produktów końcowych
 • prezentacja WBS w formie graficznej i opisowej
 • Dlaczego plan projektu to nie (tylko) wykres Gantta
 • Wprowadzenie do technik planowania projektu.

Szkolenie to 8 godzin dydaktycznych realizowanych w formule online live.

Termin

 • 10 grudnia 2021 roku

Koszt

 • 650 zł netto

Zgłoszenia

 • przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia KSAP (ISRNS).

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem AZPAP p. Justyną Krawczyk:

Szczegółowe informacje nt. szkolenia