25.03.2010
Informacje

Spotkanie Dyrekcji KSAP z David’em Bearfield’em

Dnia 25 marca 2010 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji KSAP z David’em Bearfield’em, Dyrektorem Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO). Tematem spotkania był nowy sposób selekcji urzędników europejskich oraz potencjalna rola KSAP w eksperckim wspieraniu europejskiego urzędu.

Dyrektor Bearfield zaprezentował nową procedurę naboru stałych pracowników instytucji UE, podkreślając jej zalety. Stwierdził, że w dotychczasowym systemie selekcji przesadnie koncentrowano się na sprawdzaniu wiedzy kandydatów. Pracownicy wyłonieni w tradycyjny sposób, mimo dużej wiedzy, nie posiadali umiejętności potrzebnych do skutecznego wypełniania nałożonych na nich obowiązków. W nowym systemie zdecydowanie większy nacisk położono na ocenę podstawowych umiejętności kandydatów tak, aby w procesie naboru wyłonić rzeczywiście najlepsze osoby zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.

W nowym systemie selekcji procedura naboru składać się będzie z dwóch etapów: komputerowych wstępnych testów selekcyjnych przeprowadzanych w poszczególnych państwach członkowskich oraz oceny zintegrowanej dokonywanej w Brukseli.

We wstępnym etapie naboru użyte testy sprawdzać mają umiejętności kognitywne (rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne) oraz umiejętność oceny sytuacji. Dodatkowo nastąpi sprawdzenie kompetencji zawodowych i językowych w zależności od poszukiwanego profilu. Co ważne, zrezygnowano z testów wiedzy o UE. Dyrektor Bearfield przewiduje, że większość kandydatów nie przejdzie wstępnego etapu selekcji.

W ocenie zintegrowanej przeprowadzanej w Brukseli większy nacisk położony ma być na sprawdzenie konkretnych umiejętności związanych z danym stanowiskiem, a nie sprawdzenie poziomu wiedzy. W oparciu o opis kompetencji oceniane będą wybrane umiejętności kandydata. Każda z umiejętności będzie sprawdzana przynajmniej dwukrotnie.

W oparciu o badania przeprowadzone wśród pracowników instytucji unijnych wyłoniono grupę kompetencji, które są najbardziej istotne w pracy w urzędach UE. 
Są to:
1. umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów - w skomplikowanych sprawach kandydat dostrzega najważniejsze fakty i znajduje kreatywne oraz praktyczne rozwiązania;
2. zdolności komunikacyjne - wyraża się jasno i precyzyjnie, zarówno w mowie, jak i na piśmie;
3. jakość i wydajność pracy - bierze osobistą odpowiedzialność za wykonanie zadania zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych procedur i wykazuje się inicjatywą;
4. nauka i rozwój osobisty - rozwija i doskonali swoje umiejętności oraz znajomość organizacji i otoczenia, w którym ona funkcjonuje;
5. ustalanie priorytetów i organizacja - przywiązuje największą wagę do najważniejszych zadań, w pracy wykazuje się elastycznością i efektywnie organizuje swoją pracę;
6. odporność - działa skutecznie pomimo dużego natężenia pracy, radzi sobie ze stresem i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska pracy;
7. umiejętność pracy w zespole - pracuje grupie z bezpośrednimi współpracownikami lub pracownikami innych jednostek organizacyjnych i szanuje różnice między ludźmi;
oraz w przypadku pracowników stopnia administratora:
8. zdolności przywódcze – zarządza, zachęca do rozwoju oraz motywuje do osiągania wyników.

Dyrektor EPSO zaznaczył, że nabór według nowych zasad rozpoczął się na początku 2010 r. i jest otwarty dla obywateli wszystkich 27 państw UE. Przypomniał, że istniejące do tej pory preferencyjne zasady rekrutacji dla obywateli z nowych państw członkowskich obowiązują jedynie do końca 2010 roku.

Dyrektor Bearfield wspomniał również, że przy EPSO działa grupa ekspertów mających doradzać w zakresie rekrutacji personelu do administracji publicznej w UE „EPSO Network of Selection Experts”. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji państw członkowskich, które są odpowiedzialne za selekcję i rozwój krajowych służb cywilnych. Sieć ekspertów służy do wymiany informacji i świadczeń pomiędzy EPSO a państwami członkowskimi w zakresie doboru kadr. Polskę reprezentuje osoba oddelegowana przez Przedstawicielstwo Polski przy UE.