04.04.2023
Projekty szkoleniowe

Sesja wymiany doświadczeń w Akademii Zarządzania

W dniu 31 marca  br., grupa VII w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej wzięła udział w sesji wymiany doświadczeń, w formule Open Space Technology.

Dyrektor KSAP gratuluje i wręcza dyplom uczestniczce.

Open Space Technology

Sesja prowadzona była w formule Open Space Technology, która jest metodą organizacji spotkań dla większych grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format Open Space wykorzystywany jest do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są na ogół giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej, poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do nowych, interesujących wniosków.

Program sesji

Podczas całodziennej sesji Open Space odbyły się warsztaty poświęcone wymianie wiedzy i doświadczeń z projektu. Rozmowy koncentrowały się wokół tematów: wykorzystanie wiedzy i umiejętności z projektu, work-life balance, pozytywna asertywność, prezentowanie efektów pracy na co dzień i relacje z przełożonymi, stosunek przełożonych do udziału podwładnych w projekcie, utrzymanie i rozwijanie sieci kontaktów po projekcie oraz praktyczne kwestie dotyczące  zarządzania zespołem.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej    

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i  University of Public Service (UPS).    

Celem projektu jest:  

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,  
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.  

Adresat projektu  
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.  

Finansowanie projektu  
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.  

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii Zarządzania.  

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć