10.05.2021
Projekty szkoleniowe

Sesja wymiany doświadczeń w Akademii Zarządzania

W dniu 11 maja  br., grupy III i IV w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, wezmą udział w sesji wymiany doświadczeń w formule Open Space Technology online. Na zakończenie sesji odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zakończyli udział w projekcie.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Open Space Technology

Sesja prowadzona będzie w formule Open Space Technology, która jest metodą organizacji spotkań dla większych grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format Open Space wykorzystywany jest do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są zwykle giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej, poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do nowych, interesujących wniosków.

Program sesji

W trakcie całodziennej sesji Open Space odbędzie się 10 spotkań tematycznych. Rozmowy będą koncentrować się wokół programu Akademii, kwestii wykorzystania wiedzy z projektu w praktycznym zarządzaniu, relacji z przełożonymi i ich stosunku do udziału w projekcie, utrzymania i rozwijania sieci kontaktów po projekcie a także praktycznych kwestii dotyczących  zarządzania zespołem.

Forma realizacji    

Sesja w  formule online będzie realizowana jednocześnie dla obu grup (III i IV), łącznie dla 41 osób. Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online.    

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej    

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. 

Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:  

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,  
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.  

Adresat projektu  
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.  

Finansowanie projektu  
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.  

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii Zarządzania.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny