14.07.2023
Projekty szkoleniowe

Sesja finałowa w Akademii Zarządzania

W dniach 21-22 czerwca 2023 r., uczestnicy wszystkich siedmiu grup, w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, wzięli udział w sesji finałowej „Przywództwo w administracji publicznej – wyzwania i trendy przyszłości”.

uczestnicy spotkania w aulii KSAP

Sesja finałowa

Celem sesji była:

  • wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze przywództwa w administracji publicznej,
  • rozwój kompetencji przywódczych uczestników sesji.

Program sesji
W pierwszym dniu sesji uczestnicy wysłuchali wystąpienia na temat przywództwa w czasach BANI.  Współczesny świat opisywany  jest jako Brittle (kruchy),  Anxious, (niespokojny), Non-linear (nieliniowy) oraz  Incpreceptible (niezrozumiały). Poruszono temat  trendów w przywództwie odnoszących się do kluczowych postaw i umiejętności liderów: adaptacyjności, zmiany perspektywy, wsparcia, budowania autentycznych relacji z zespołem oraz tworzenia odpowiedniej kultury zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wskazano na zmiany w dynamice pracy organizacji, które zmuszają zarówno zespoły jak i liderów do akceptacji ciągłych zmian i zwiększania elastyczności procesów w organizacjach.

W drugiej części dnia zrealizowano sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, które koncentrowały się na tematach: skuteczny feedback, motywowanie pracowników, komunikacja oraz rozwój. W trakcie panelu eksperckiego: Trendy w przywództwie, kompetencje i wyzwania przyszłości, poruszone zostały kwestie kompetencji przyszłości tj.: adaptacyjność, kreatywność, umiejętności komunikacji. Zwrócono także uwagę na potrzebę własnego rozwoju oraz rolę liderów we wspieraniu rozwoju kluczowych kompetencji w zespołach i budowaniu odpowiednich kultur organizacyjnych. Uczestnicy wzięli udział również w warsztatach: W stronę przywództwa przyszłości, w trakcie których dyskutowano w jakim kierunku powinno ewoluować przywództwo w administracji publicznej i jak to robić w praktyce.

W drugim dniu sesji finałowej uczestnicy pracowali w grupach warsztatowych:

  • Nowa era feedbacku budowanie kultury organizacyjnych opartych na dialogu i zaufaniu
  • Przywództwo oparte na autentyczności o budowaniu zdrowych relacji w miejscu pracy
  • Zarządzanie adaptacyjnością, kreatywnością i innowacyjnością zespołu
  • Wspieranie odporności psychicznej liderów i pracowników administracji publicznej
  • How to lead in chaos and uncertainty?

Co dalej?

Sesja finałowa potwierdziła dużą potrzebę rozwoju kompetencji, wymiany wiedzy i doświadczeń menedżerów średniego szczebla zarządzania. Zaangażowanie, innowacje, przestrzeń do wymiany doświadczeń i odpowiedzialność za proces własnego rozwoju, w kontekście potrzeb instytucji administracji publicznej, to obserwowane w trakcie realizacji Akademii, kluczowe aspekty współczesnych programów kształcenia kadry menedżerskiej administracji.

Program kształcenia w projekcie dobiegł końca, ale zgodnie z najlepszymi praktykami w zarządzaniu projektami – teraz jest czas na przygotowanie rekomendacji, które posłużą budowaniu nowych propozycji szkoleniowych. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej, bardzo dziękujemy za wspólne 5 lat pracy! Doceniamy fakt, że w trudnych warunkach pandemii i niepewnej sytuacji geopolitycznej, po wybuchu wojny na Ukrainie, byliście Państwo z nami i wspieraliście rozwój projektu. Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, wytrwałość, inspiracje i za to, że wspólnie z Państwem osiągnęliśmy sukces. Spotykamy Państwa w różnych miejscach naszej administracji, znamy Państwa doświadczenie i doceniamy potencjał oraz pasję, z którą realizujecie codzienne wyzwania. Za doświadczenie wspólnej służby na rzecz obywateli naszego kraju – BARDZO DZIĘKUJEMY!

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej    

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i  University of Public Service (UPS).    

Celem projektu jest:  

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,  
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.  

Adresat projektu
Projekt obejmował wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu byli przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.  

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.  

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii Zarządzania.

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny