02.06.2022
Projekty szkoleniowe

Sesja Akademii Zarządzania w UPS (Węgry)

W dniach 30.05-03.06.2022 r. uczestnicy grupy V projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, biorą udział w sesji wyjazdowej w programie kształcenia. Szkolenie realizowane jest w Budapeszcie w University of Public Service (UPS).

uczestnicy projektu podczas zajęć

Wizyta szkoleniowa na Węgrzech umożliwi przedstawicielom polskich urzędów rozwój umiejętności menedżerskich oraz poznanie węgierskich doświadczeń w zakresie zarządzania administracją publiczną. W programie szkolenia m.in. zarządzanie danymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwem oraz trening przywództwa adaptacyjnego.

Szkolenie trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:30 – 16:30 w kampusie University of Public Service, w Budapeszcie.

UPS

UPS – University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. UPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech.

Link do strony UPS

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. zastępcy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Więcej informacji na temat projektu: www.akademiazarzadzania.ksap.gov.pl.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny