13.01.2023
Projekty szkoleniowe

Service design w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

W dniach 10-11 stycznia 2023 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, odbyła się piąta sesja krajowa dla grupy VII. Temat spotkania: Metody angażowania użytkowników w tworzenie usług publicznych.

na ścianie wiszą kolorowe karteczki i kartki z odręcznymi notatkami

Tematyka sesji

Program sesji obejmował następujące zagadnienia:

  • budowa kultury otwartości, zaangażowania i dialogu,
  • myślenie projektowe: design thinking (empatia – dla kogo?, diagnoza potrzeb – po co?, generowanie pomysłów – co?, prototypowanie – jak?, testowanie – czy?)
  • serwis design (proces, przestrzeń, ludzie).

Podczas zajęć uczestnicy poznali różne metody angażowania i facylitacji społecznej, które prowadzą do głębszego,  wielopoziomowego  poznania omawianego tematu oraz umożliwiają stworzenie nowych rozwiązań, czerpiących z wielu perspektyw. Pobudzenie otwartej dyskusji, łączenie wielu pomysłów powstałych w grupie i kreatywne wypracowanie rozwiązań jest istotą Design Thinking Jam, którego uczestnicy doświadczyli drugiego dnia warsztatów.

Co to jest service design? Dlaczego warto stosować?

Service design (projektowanie usług) to metodyka tworzenia usług z wykorzystaniem podejścia zorientowanego na użytkownika (user-centered) i myślenia projektowego (design thinking). Jest to podejście skoncentrowane na człowieku (Human-Centered Design, które dąży do takiej organizacji usług, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkownikom przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia. Dodatkowo bierze pod uwagę doświadczenia pracowników organizacji, a także innych ważnych dla procesu interesariuszy i samego usługodawcy.

Service Design może być wykorzystany do tworzenia nowych usług oraz optymalizacji już istniejących na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji.  Celem service design jest zatem usprawnianie działań organizacji: np. planowanie, komunikacja, infrastruktura oraz procesy wspierające, tak aby usługa mogła być realizowana w sposób jak najlepszy dla użytkownika i jak najbardziej efektywny dla organizacji.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS). 

Celem projektu jest: 

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej, 
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej. 

Adresat projektu 

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. 

Finansowanie projektu 

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej. 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/ 

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny