11.05.2022
Projekty szkoleniowe

Rusza kolejna edycja projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Sesją wprowadzającą w dniu 12 maja br. rozpoczynamy program kształcenia grupy VII w projekcie Akademia Zarzadzania w Administracji Publicznej.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

W dniu 12 maja 2022 r. planowana jest inauguracja zajęć w grupie VII. Następnego dnia tj. 13 maja uczestnicy projektu wezmą udział w pre-sesji Development Center (DC), a za miesiąc w dniach 2-3 czerwca br., odbędzie się dwudniowa sesja - Warsztat budowania zespołu. Zapraszamy serdecznie naszych uczestników!

Wprowadzenie do projektu

Podczas inauguracji programu kształcenia w dniu 12 maja br., uczestnicy grupy VII poznają zakres programu kształcenia Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej oraz metody uczenia się i planowania rozwoju zawodowego.

Pre-sesja Development Center

W dniu 13 maja br. uczestnicy VII grupy wezmą udział w pre-sesji Development Center, czyli wielowymiarowym procesie wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

W trakcie pre-sesji DC uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w miejscu pracy, w danej roli. Podczas ćwiczeń obserwowani są przez asesorów, którzy w obserwacji zachowania uczestnika poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Rezultatem sesji jest jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju.

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma w trakcie jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem, indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji.

Cel zajęć

Główne cele sesji to:

  • zapoznanie uczestników z programem Akademii Zarządzania i szczegółowa diagnoza ich potrzeb oraz oczekiwań wobec projektu,
  • zapoznanie uczestników z modelem kompetencji liderskich stosowanym w projekcie,
  • zapoznanie się uczestników z grupą oraz kadrą projektu,
  • przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metod rozwoju kompetencji stosowanych w ramach projektu oraz dobrych praktyk korzystania z tych metod,
  • jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju.

Tematyka warsztatu

  • rola i zadania lidera,
  • trening kompetencji pozwalający sprawdzić się w różnych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać wszystkie obszary kompetencyjne, które Uczestnicy będą rozwijać w ramach projektu.

Forma realizacji

Sesja będzie realizowana w ciągu dwóch dni:

12.-13.05.2022 r. – Grupa VII (19 osób), w KSAP

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny