06.09.2021
Projekty szkoleniowe

Rusza kolejna edycja projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Sesją wprowadzającą w dniu 7 września br. rozpoczynamy pierwszy czterodniowy zjazd grupy VI w projekcie Akademia Zarzadzania w Administracji Publicznej.

W dniu 7 września planowana jest inauguracja zajęć, a następnie w dniach: 8 września br. uczestnicy projektu wezmą udział w pre-sesji Development Center (DC), 9-10 września br. odbędzie się dwudniowa sesja – Warsztat budowania zespołu.

Wprowadzenie do projektu

Podczas inauguracji programu kształcenia w dniu 7 września br., uczestnicy grupy VI poznają zakres programu kształcenia Akademii Zarządzania oraz metody uczenia się i planowania rozwoju zawodowego.

Pre-sesja Development Center

W dniu 8 września br. uczestnicy VI grupy wezmą udział w pre-sesji Development Center, czyli wielowymiarowym procesie wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

W trakcie pre-sesji DC uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w miejscu pracy, w danej roli. Podczas ćwiczeń obserwowani są przez asesorów, którzy w zachowaniu uczestnika poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Rezultatem sesji jest jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju.

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma w trakcie jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem, indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji.

Jak budować zespół?

W dniach 9-10 września br. w KSAP grupa VI spotka się na sesji – Warsztat budowania zespołu.

Cel zajęć

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

Forma realizacji

Warsztat będzie realizowany w ciągu dwóch dni :

  • 09-10.09.2021 r. – Grupa VI (21 osób)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć