02.06.2020
Projekty szkoleniowe

Rekrutacja do I edycji projektu SYNERGIA – wznowiona

Zapraszamy do udziału w projekcie SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Wznowiona rekrutacja trwa od 2 do 26 czerwca br.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Termin rekrutacji

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 2 czerwca 2020 r. i potrwa do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Cel projektu 

Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Uczestnicy projektu 

Uczestnikami projektu są: 

  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski, 
  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
  • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
    które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami. 

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół: 

  • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych), 
  • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Spotkania informacyjne online

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu. Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na temat projektu, na stronie: www.synergia.ksap.gov.pl

Finansowanie projektu  

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

  • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
  • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy!