04.02.2019
Programy i projekty

Rekrutacja do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Od 4 lutego 2019 do 8 marca 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w programie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Rekrutacja do Grupy I i Grupy II trwa od 4 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. 

Cel

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Uczestnicy

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Podczas I rekrutacji  projekt obejmie wsparciem 40 uczestników (docelowo 120 osób)

Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Forma realizacji

  • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy)
  • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć)
  • sesje Development Center
  • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center)

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy w dniach od 4 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, który znajduje się na stronie internetowej programu Akademii Zarządzania.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:  e-mail: akademiazarzadzania@ksap.gov.pl,  tel. 22 60 80 108.

 

Więcej informacji na stronie Akademii Zarządzania!

Zapraszamy!