11.01.2021
Projekty szkoleniowe

Prosty język, wyszukiwanie informacji oraz marketing i PR w administracji publicznej – III sesja online

W dniach 12-15 stycznia 2021 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, realizowana jest trzecia, z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy III i IV). Tematy spotkania: prosta polszczyzna w pismach urzędowych, wyszukiwanie informacji oraz marketing i PR w administracji publicznej.

człowiek trzymający przed sobą kartkę z narysowanymi symbolami komputera, żarówki, telefonu, ludzi, lupy, koperty

Tematyka sesji 

Sesja podzielona jest na trzy części i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prosta polszczyzna w pismach urzędowych
 • Zasady poprawności językowej w tekstach urzędowych
 • Redagowanie tekstów
 1. Wyszukiwanie informacji
 • Techniki oraz sposoby wyszukiwania informacji
 • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych
 1. Marketing i PR w administracji publicznej
 • Content marketing
 • Wykorzystanie social media
 • Dobre i złe praktyki PR w instytucjach publicznych

Forma realizacji 

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy: 

 • 12-13.01.2021 – Grupa III (20 osób) 
 • 14-15.01.2021 – Grupa IV (21 osób) 

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online. 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS). 

Celem projektu jest: 

 • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej, 
 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej. 

Adresat projektu 

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. 

Finansowanie projektu 

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej. 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/ 

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć