09.06.2021
Nabór

Nabór do II edycji projektu SYNERGIA

Zostało już tylko kilka dni do zakończenia naboru do II edycji projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 czerwca br. 

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: SYNERGIA - NABÓR, www.synergia.ksap.gov.pl

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, który dostępny jest na stronie internetowej projektu SYNERGIA.

Cel projektu

Celem projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej jest przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są instytucje administracji publicznej, na szczeblu centralnym i terenowym, które podejmą się udziału w wypracowaniu oraz wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania.

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:

 • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych), 
 • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej).

W projekcie udział weźmie łącznie 240 przedstawicieli instytucji administracji publicznych, w tym 120 osób z Polski oraz 120 przedstawicieli administracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Węgry, Łotwa).

Program

Program projektu składa się z dwóch części: szkoleniowej oraz wdrożeniowej.

W ramach części szkoleniowej przygotowane zostały zajęcia w języku angielskim, prowadzone przez  doświadczonych wykładowców, reprezentujących światowe uczelnie z czołowych miejsc w rankingach międzynarodowych oraz ekspertów z krajów partnerskich w obszarach:

 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia project management),
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie ludźmi (m.in. przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem),
 • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje,
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym.

Program części szkoleniowej to 22 dni szkoleniowe (czas trwania edycji – około 6 miesięcy):

 • 6 dni sesji otwierającej w Polsce (program szkoleniowy),
 • po 3 dni w każdym kraju partnerskim (program szkoleniowy),
 • sesje warsztatowe online,
 • 5 dni sesji podsumowującej w Polsce (warsztaty problemowe).

Sesje organizowane są w formie zajęć szkoleniowych, spotkań networkingowych, warsztatów, sesji peer-learningowych itp., online i stacjonarnie.

W części wdrożeniowej, wybrane w drodze konkursu polskie instytucje administracji publicznej otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyki w instytucji oraz środki finansowe w ramach projektu na pierwszy etap wdrożenia nowego, wypracowanego w trakcie sesji szkoleniowych, rozwiązania z zakresu zarządzania instytucją.

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • IPA – Institute of Public Administration (Bułgaria),
 • LSPA – Latvian School of Public Administration (Łotwa),
 • UPS –University of Public Service (Węgry).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. współpraca ponadnarodowa

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu: 

Więcej informacji – na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Zapraszamy!

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny