17.12.2018
Programy i projekty

KSAP wspiera reformy na Ukrainie

Rusza projekt Support to Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine (EuropeAid/138732/DH/SER/UA), realizowany w konsorcjum: CPM Consulting Group (Łotwa, Estonia) – lider projektu, KSAP, Ecole Nationale d’Administration ENA (Francja), SIPU Swedish Institute for Public Administration (Szwecja) oraz EURECNA (Włochy).

Uczestnicy konferencji podczas obrad

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa odpowiedzialności publicznej, jakości, skuteczności i wydajności ukraińskiej administracji publicznej poprzez pomoc rządowi Ukrainy w realizacji ukraińskiej Strategii Reformy Administracji Publicznej na lata 2016-2020 i jej planu wdrożenia, a także innych powiązanych dokumentów strategicznych i planów ich realizacji zgodnie z wytycznymi  OECD/SIGMA.

Główne założenia projektu:

 • poprawa zdolności rządu Ukrainy do kierowania, koordynowania, wdrażania, monitorowania i raportowania procesu PAR;
 • poprawa planowania strategii oraz jakości polityki i rozwoju procesu legislacyjnego;
 • zwiększenie profesjonalizmu, skuteczności i politycznej neutralności służby cywilnej;
 • poprawa odpowiedzialności publicznej i struktury organizacyjnej administracji publicznej;
 • poprawa jakości i dostępności usług publicznych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

Beneficjent projektu

Głównymi beneficjentami umowy na Ukrainie są Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy, Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Cywilnej, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Finansowanie projektu

Budżet projektu wynosi 5.249.000 euro i finansowany jest ze środków UE.

Czas realizacji projektu

Działania w ramach projektu zostaną zrealizowane w ciągu 2 lat.

Pierwsze działania w projekcie

W dniach 3 i 4 grudnia br. przedstawiciele KSAP: Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP oraz Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP uczestniczyli w Kijowie w konferencji  - Civil Service Training and Development - what can Ukraine Learn from its Peers?.

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszono również przedstawicieli Ecole Nationale d’Administration (Francja), Finnish Institute of Public Management (Finlandia), Latvian School of Public Administration (Łotwa), przedstawicieli SIGMA, National Agency of Ukraine Civil Service (NAUCS, Ukraina), National Academy of Public Administration office of the President of Ukraine (NAPA, Ukraina) oraz przedstawicieli ukraińskich ministerstw, a także biznesu.

Cel konferencji

Międzynarodowa konferencja była wydarzeniem kick-off w projekcie, otwierającym debatę na temat reformy administracji publicznej na Ukrainie. Celem konferencji była weryfikacja potrzeb administracji publicznej Ukrainy w zakresie tematu konferencji.

Program konferencji

Podczas konferencji debata toczyła się wokół poniższych tematów:

 • Panel 1 - Modernization of Ukraine’s Civil Service & its training system – what are challenges and the way forward?
 • Panel 2 - How to determine the training needs (TNA) of civil servants?
 • Panel 3 - How to design and deliver effective training programs for civil servants?
 • Panel 4 - How to build the effective linkage between trainings and performance of the civil servant and his/ her career path development? How to motivate civil servants to work on their skills and competencies?
 • Panel 5 - How to best align state and market capabilities in civil service training?
 • Panel 6 - How to identify and work the future leader in public administration?
 • Panel 7 - How to design and implement programs for leadership cadre of the civil service?

 

Galeria zdjęć