30.05.2022
Projekty szkoleniowe

Jak stworzyć zespół?

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. grupa VII, w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej weźmie udział w sesji: Warsztat budowania zespołu.

połączone ręce

Cel zajęć

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie. Tworzenie zespołu polega na słuchaniu siebie wzajemnie oraz próbie zrozumienia drugiej osoby, by określić wspólny cel i dążyć do rozwiązania problemu. Wymaga od wszystkich członków zespołu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności oraz stawiania na dobrą atmosferę.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

Forma realizacji

Warsztat będzie realizowany podczas dwóch dni: 2-3.06.2022 r. – Grupa VII (18 osób)

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/

/ksap/sites/default/files/zdjecia/logo_haus.jpg   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny