29.09.2020
Projekty szkoleniowe

Jak budować zespół?

W dniach 29.09-02.10.2020 r. w KSAP odbędzie się kolejna sesja w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tym razem grupy 3 i 4 spotkają się na sesji – Warsztat budowania zespołu.

Uczestnicy projektu podczas zajęć

Warsztat budowania zespołu

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.

Uczestnicy
Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

Forma realizacji
Warsztat w nowej formule będzie realizowany w ciągu dwóch dni, oddzielnie dla każdej grupy:

  • 29-30.09.2020 – Grupa III (20 osób)
  • 01-02.10.2020 – Grupa IV (20 osób)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii Zarządania.

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny