16.12.2022
Projekty szkoleniowe

Instrumenty zarządzania i etyka w sektorze publicznym w Akademii Zarządzania

W dniach 13-14 grudnia 2022 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, odbyła się czwarta sesja krajowa w KSAP dla grupy VII. Temat spotkania: Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym i Etyka w służbie publicznej.

uczestnicy podczas zajęć

Tematyka sesji 

Sesja była podzielona na dwie części i obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym
  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza
  1. Etyka w służbie publicznej
  • Konflikt motywu wartości z motywem korzyści własnej
  • Techniki antykorupcyjne w pracy administracji

Podczas zajęć poświęconym instrumentom zarządzania uczestnicy zapoznali się z metodami definiowania i opisywania procesu, kwestią zarządzania przez cele oraz diagnozą zarządzania organizacją za pomocą metody CAF.  Model CAF (ang. Common Assessment Framework) - Wspólna Metoda Oceny to model kompleksowego zarządzania jakością, który pomaga organizacjom działać efektywniej. Więcej o CAF

Program szkoleń z zakresu etyki koncentruje się na wyzwaniach, na które napotykają menedżerowie przy wdrażaniu zasad etycznych w urzędach. Uczestnicy omawiają przykłady wzięte z życia, związane z analizą raportów działania własnej instytucji oraz konfliktami interesów czy nadużyciami, z którymi osobiście mieli do czynienia.

Forma realizacji 

Zajęcia odbyły się stacjonarnie w siedzibie KSAP. 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS). 

Cel projektu

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej, 
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej. 

Adresat projektu 

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. 

Finansowanie projektu 

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej. 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/ 

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny