10.01.2022
Projekty szkoleniowe

Instrumenty zarządzania i etyka w sektorze publicznym - IV sesja krajowa w Akademii Zarządzania

W dniach 11-14 stycznia 2022 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, realizowana jest czwarta, z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy V i VI). Temat spotkania: Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym i Etyka w służbie publicznej.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Tematyka sesji 

Sesja podzielona jest na dwie części i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym
  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza

Celem głównym tej części sesji jest rozwój umiejętności budowy i wdrożenia skutecznych systemów zarządzania organizacją.  System taki powinien wykorzystywać istniejące w administracji publicznej zasady planowania pracy, w szczególności planowanie wydatków w oparciu o formułę tzw. budżetu zadaniowego oraz realizację standardów kontroli zarządczej. Jednym z elementów zajęć będzie wspólna analiza możliwości integracji różnych systemów, narzędzi, form organizowania pracy, wprowadzonych rozwiązań zarządczych (np. systemy zarządzania jakością).  

  1. Etyka w służbie publicznej
  • Konflikt motywu wartości z motywem korzyści własnej
  • Techniki antykorupcyjne w pracy administracji

Zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o służbie cywilnej oraz zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów. Jak je rozumieć i stosować na co dzień? Podczas zajęć uczestnicy będą omawiać przykłady wzięte z życia, związane z analizą raportów działania instytucji administracji publicznej, wspólnie zastanowią się nad  możliwymi konfliktami interesów czy nadużyciami, z którymi być może osobiście mieli do czynienia.

Forma realizacji 

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w KSAP, oddzielnie dla każdej grupy: 

  • 11-12 stycznia 2022 – Grupa V (19 osób) 
  • 13-14 stycznia 2022 – Grupa VI (20 osób) 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS - Finlandia) i University of Public Service (UPS - Węgry). 

Cel projektu

Celem projektu jest: 

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej, 
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej. 

Adresat projektu 

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. 

Finansowanie projektu 

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej. 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

Rekrutacja

UWAGA! Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację do grupy 7. Szczegóły będą dostępne na stronie projektu. Serdecznie zapraszamy!

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny