03.12.2018
Programy i projekty

Druga edycja programu ARGO Top Public Executive!

Zapraszamy do udziału w II edycji programu ARGO Top Public Executive. Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 3 grudnia 2018 r. i potrwa do 21 stycznia 2019 r.

uczestnicy szkolenia podczas zajęć

We współpracy z renomowanym partnerem IESE Business School Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przeszkoli 60 przedstawicieli kadry zarządzającej najwyższego i wysokiego szczebla.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi.

Adresaci projektu

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe) oraz najwyższe organy państwa (np. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Najwyższa Izba Kontroli).

Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej (podsekretarze stanu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, wydziałów, itp.), dysponujący bogatym portfelem kompetencji zawodowych, a jednocześnie, wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych, wynikających z aktualnych zadań w miejscu pracy.

Program projektu

Program kształcenia uwzględnia potrzeby najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej w zakresie rozwijania kompetencji przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych i obejmuje 20 dni szkoleniowych (160 godzin dydaktycznych) w kraju i za granicą w tym: briefing językowo-merytoryczny (1 dzień); 3 trzydniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie oraz 1 dzień szkoleniowy połączony z sesją podsumowującą, 2 sesje wyjazdowe w ośrodkach szkoleniowych w Hiszpanii (5 dni i 3 dni) oraz sesję podsumowującą ( 1dzień).

Program realizowany jest w formule Master of Public Administration przy wykorzystaniu harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym i publicznym.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej informacji na stronie projektu ARGO.