07.05.2019
Programy i projekty

Development Center w Akademii Zarządzania

W dniach 7 i 8 maja 2019 r. dwie pierwsze grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej uczestniczą w pre-sesji Development Center (DC) w KSAP.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Docelowo w projekcie weźmie udział 120 osób. Aktualnie proces kształcenia realizują dwie dwudziestoosobowe grupy. Nabór do następnych grup organizowany będzie jesienią br.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Development Center (DC)

Development Center czyli wielowymiarowy proces wartościowania kompetencji służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

Uczestnicy w czasie sesji DC, trwającej 8 godzin, biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą się zdarzać w pracy, w danej roli. Podczas tych aktywności są obserwowani przez specjalistów w zakresie oceny kompetencji (asesorów), którzy w obserwacji zachowania poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę rozwoju kompetencji. Robią to po to, aby móc jak najprecyzyjniej wskazać uczestnikowi DC obszary do rozwoju lub elementy stanowiące blokadę dla w pełni efektywnego działania lub realizacji potencjału danej osoby. Rezultatem sesji ma być jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju.

Udział w sesji DC jest też formą treningu kompetencji. Uczestnicy realizują zadania, które pozwalają sprawdzić się w różnych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać różne obszary kompetencyjne, które będą rozwijać w ramach projektu.

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji w formie jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem.

Więcej informacji o projekcie Akademia Zarządzania.

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny