12.12.2023
Projekty szkoleniowe

Change – zarządzanie projektami i procesami

W dniach 16-18 listopada oraz 7-9 grudnia br. zrealizowano sesje stacjonarne w Gruzji, w projekcie Change – Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry zarządzającej w gruzińskiej administracji samorządowej.

Zarządzanie projektami, 16-18.11.2023 r.

Dlaczego w programie Akademii zaplanowano tematykę z zakresu zarządzania projektami? W dniu 8 listopada 2023 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące stanu przygotowania państw aspirujących do członkostwa w Unii, w którym rekomenduje przyznanie statusu państwa kandydującego  Gruzji. Z tą decyzją wiąże się wiele wyzwań dla Gruzji, min. konieczność przygotowania urzędników do zarządzania dużymi projektami tj. monitorowania, rozliczania i sprawozdawania zadań o dużym stopniu złożoności.

Metodyka zarządzania projektami pomaga usystematyzować działania w dużych i skomplikowanych przedsięwzięciach, w których należy efektywnie zarządzać różnymi zasobami (czas, finanse, interesariusze itd.), po to aby osiągnąć zakładany rezultat. W programie szkolenia dla urzędników samorządowych oraz trenerów gruzińskich zdecydowano się zaprezentować polskie rozwiązania w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej, oparte na rekomendacjach Rządowego Biura Monitorowania Projektów w KPRM: https://www.gov.pl/web/zarzadzanie-projektami/materialy-do-pobrania.

Program, przygotowany i prowadzony przez prof. Jacka Strojnego, miał na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi terminami i narzędziami z zakresu zarządzania projektami tj. m.in. fazy projektu, zarządzanie zasobami (harmonogram, interesariusze, koszty itd.), zarządzanie produktem projektu itp. Na koniec warsztatów stacjonarnych przedstawiony został Model Orientacji Procesowo Projektowej - wytyczne dotyczące analizy przedwdrożeniowej samorządów objętych projektem. Na bazie tego badania przygotowane zostały indywidulane spotkania online dla samorządów, zrealizowane w dniu 23.11.2023 r., połączone z  prezentacją wyników wstępnej diagnozy dojrzałości procesowo-projektowej danego samorządu, określeniem priorytetowych obszarów zmian oraz omówieniem założeń projektu wdrożeniowego.

Zarządzanie procesami, 7-9.12.2023 r.

Każda organizacja jest zbiorem procesów, których identyfikacja ułatwia lepsze zarządzanie nimi i usprawnienie ich gdy zachodzi potrzeba zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji. Program warsztatów zakładał analizę i ćwiczenia w obszarach: zarządzanie procesami z perspektywy Systemu Monitorowania Usług Publicznych oraz Modelu Dojrzałości Procesowo-Projektowej, zarządzanie konkurencyjnością, tworzenie i aktualizacja strategii, controlling, strukturyzacja pracy, zarządzanie kosztami i efektywnością, intraprzedsiębiorczość, system motywacyjny (wartościowanie pracy i premie), zarządzanie alokacją zasobów.

Sesje dla trenerów

Warsztaty dla urzędników gruzińskich poprzedzone zostały, dedykowanymi ww. tematom z zakresu zarządzania projektami i procesami, spotkaniami dla trenerów gruzińskich. Celem spotkań, w trybie online i stacjonarnym, było przygotowanie trenerów gruzińskich do prowadzenia w przyszłości podobnych zajęć.

Cele i program projektu Change

Projekt Change ma na celu umożliwienie uczestnikom poznania zasad budowania efektywności zespołu, roli lidera w kształtowaniu sprzyjającej atmosfery pracy oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego. Kompetencje liderskie będą pomocne w sprawnym zarządzaniu regionami oraz budowaniu ściślejszych więzi ze społecznościami lokalnymi.

Zakres tematyczny modułów obejmuje:

  • Lider w zmianie (budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą),
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich (zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, Wypracowanie rozwiązań metodą design thinking),
  • Wybrane obszary zarządzania w jednostkach samorządu lokalnego - (zarządzanie rozwojem gminy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, zamówienia publiczne),
  • Dobre praktyki – wizyty studyjne w polskich jednostkach samorządowych.

Moduły szkoleniowe zaplanowano w okresie od września 2023 r. do lutego 2024 r.; prowadzone są w Gruzji (2023 r.) oraz w Polsce (2024 r.), a także uzupełnione wprowadzającymi sesjami online.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany ze środków: Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Centrum Mieroszewskiego, AFOGLSU oraz Fundacji Liderzy Przemian.

  Logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej   logo Centrum Mieroszewskiego   logo Biura Służby Cywilnej w Gruzji   logo Stowarzyszenia Finansowego Samorządu Lokalnego w Gruzji AFOGLSU

Galeria zdjęć