10.06.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive – zjazd w Warszawie

Innowacyjność, partnerstwo publiczno-prywatne, zarządzanie talentami i karierą to główne tematy kolejnego zjazdu w ramach projektu ARGO Top Public Executive, który odbył się w KSAP w dniach 5-7 czerwca br.

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi. Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe) oraz najwyższe organy państwa (np. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Najwyższa Izba Kontroli).

Zagadnienia ujęte w programie zjazdu dotyczą m. in. zarządzania talentami i karierą, innowacyjności, makroekonomii w zarządzaniu, tworzenia możliwości inwestycyjnych w partnerstwach publiczno-prywatnych. Zajęcia prowadzą:

  • prof. Ahmad Rahnema Alavi, IESE Business School
  • prof. Santiago Alvarez de Mon, IESE Business School
  • prof. Mathieu Carenzo, IESE Business School
  • dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao SA

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu ARGO Top Public Executive

od lewej: log Funduszy Europejskich, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo IESE Business School, logo Unii Europejskiej