05.07.2021
Nabór

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – przedłużamy nabór do 14.07.2021 r., do godz. 23:59

Termin zgłoszeń do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej zostaje przedłużony do 14 lipca br. Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Nabór

Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w projekcie, termin rekrutacji zostaje przedłużony do 14 lipca br. Informacje na temat rekrutacji dostępne są w zakładce REKRUTACJA na stronie internetowej projektu.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

 • Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS),
 • University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

 • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Program kształcenia

Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji początkujących menedżerów instytucji publicznych, dający praktyczne wsparcie merytoryczne, związane z objęciem nowych ról i stanowisk. Program łączy diagnozę umiejętności menedżera (Development Center), warsztaty, zajęcia prowadzone metodami angażującymi uczestników oraz indywidualne sesje informacji zwrotnej. Program przewiduje dwa 5-dniowe szkolenia zagraniczne (Węgry i Finlandia) oraz pięć 2-dniowych sesji szkoleniowych w KSAP. Wprowadzeniem do programu rozwojowego jest dwudniowy warsztat budowania zespołów.

Program kształcenia, w wymiarze około 160 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

 • integralnego zarządzanie sobą,
 • zarządzania zespołami,
 • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
 • motywowania i inspirowania pracowników,
 • przywództwa

oraz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • etyki,
 • antykorupcji.

Finalnym elementem programu kształcenia jest sesja podsumowująca, zorganizowana w formacie warsztatu wymiany wiedzy i doświadczeń (peer learning sesja). W trakcie sesji uczestnicy wymieniają się doświadczeniami z realizacji projektu i nabytymi kompetencjami oraz umiejętnościami.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny