23.03.2021
Nabór

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – przedłużamy nabór do 09.04.2021 r., do godz. 23:59

Termin zgłoszeń do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej zostaje przedłużony do 9 kwietnia br. Osoby, które złożyły dokumenty do projektu w terminie do 19 marca br., mogą do 9 kwietnia br. dokonać zmian w nadesłanej dokumentacji. Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w projekcie, które ze względu na sytuację epidemiczną nie mogły we wcześniej wskazanym terminie złożyć zgłoszenia, termin rekrutacji zostaje przedłużony do 9 kwietnia br. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty do projektu w terminie do 19 marca br., mogą do 9 kwietnia br., dokonać zmian w nadesłanej dokumentacji, jeśli uznają to za konieczne.

Spotkanie informacyjne

W dniu 30 marca 2021 r. zapraszamy na dodatkowe spotkanie informacyjne, dotyczące udziału w projekcie Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej. Spotkanie odbędzie się w formule online w godz. 15:00-16:00. Link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie.

Nabór

Informacje na temat rekrutacji w zakładce REKRUTACJA na stronie internetowej projektu.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

 • Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS),
 • University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

 • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Program kształcenia
Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji początkujących menedżerów instytucji publicznych, dający praktyczne wsparcie merytoryczne, związane z objęciem nowych ról i stanowisk. Program łączy diagnozę umiejętności menedżera (Development Center), warsztaty, zajęcia prowadzone metodami angażującymi uczestników oraz indywidualne sesje informacji zwrotnej. Program przewiduje dwa 5-dniowe szkolenia zagraniczne (Węgry i Finlandia) oraz pięć 2-dniowych sesji szkoleniowych w KSAP. Wprowadzeniem do programu rozwojowego  jest dwudniowy warsztat budowania zespołów.

Program kształcenia, w wymiarze około 160 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

 • integralnego zarządzanie sobą,
 • zarządzania zespołami,
 • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
 • motywowania i inspirowania pracowników,
 • przywództwa

oraz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • etyki,
 • antykorupcji.

Finalnym  elementem programu kształcenia jest sesja podsumowująca, zorganizowana w formacie warsztatu wymiany wiedzy i doświadczeń (peer learning sesja). W trakcie sesji uczestnicy  wymieniają się doświadczeniami z realizacji projektu i nabytymi kompetencjami oraz umiejętnościami. 

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny