24.01.2019
Programy i projekty

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej - nowy program KSAP

Zapraszamy do udziału w nowym programie kształcenia Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, skierowanym do kadry menedżerskiej średniego szczebla. Rekrutacja już w lutym 2019 r.

Wokół stołu stoi pięć osób, cztery z nich trzymają duże puzzle, dopasowują je do siebie

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Cel

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Uczestnicy

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób. 

Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Forma realizacji

  • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy)
  • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć)
  • sesje Development Center
  • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center)

Więcej informacji na stronie Akademii Zarządzania!

Zapraszamy!

 

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny