02.03.2023
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania na sesji w Budapeszcie

W dniach 27.02-03.03 2023 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa VII), biorą udział w II sesji wyjazdowej (Węgry) w programie kształcenia. Szkolenie realizowane jest we współpracy z University of Public Service (UPS), w Budapeszcie.

na stole rozłożone kartki, ludzie siedzący wokół stołu

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej, realizowanej przez partnerską instytucję, jest zapoznanie się z:

  • doświadczeniami w zarządzaniu w administracji węgierskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych UPS

oraz:

  • rozwój umiejętności liderskich.

Tematyka sesji węgierskiej

W programie sesji:

  • budowanie kultury ciągłego doskonalenia organizacji, zarządzanie nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwo,
  • strategiczna  gra symulacyjna,
  • trening przywództwa adaptacyjnego.

Gra symulacyjna ma na celu rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia, podejmowania decyzji, współpracy i wymiany informacji w trakcie symulacji wojny między fikcyjnymi krajami. Z kolei istotą zajęć z zakresu przywództwa adaptacyjnego jest umiejętność przystosowania się oraz mobilizowania jednostek i organizacji do radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami. Ramy adaptacyjnego przywództwa opierają się na teorii stworzonej przez profesorów Harvardu Marty'ego Linsky'ego i Ronalda Heifetza. Liderzy, którzy stosują teorię przywództwa adaptacyjnego, wykraczają poza zwykłe rozwiązywanie problemów i poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania. Są otwarci na informacje zwrotne, gotowi na nieuniknione zmiany, umiejętnie kreują nowe, skuteczne rozwiązania i wystarczająco zwinnie dostosowują organizację do nowych wyzwań.

Forma szkolenia

Szkolenie wyjazdowe trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:30 – 16:15, w głównym kampusie University of Public Service, w Budapeszcie.

UPS

UPS – University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. UPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny