06.12.2021
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania – III sesja krajowa w KSAP

Grupa V i VI rozpoczyna w tym tygodniu swoją trzecią krajową sesję w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – międzynarodowym programie podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla.

kolaż zdjęciowy przedstawiający dłonie piszące na papierze, ekran komputera, osoby stojące przy flipcharcie

Trzecia sesja krajowa (07-10 grudnia 2021 r.) podzielona została na trzy tematy:

  1. Prosta polszczyzna w pismach urzędowych
  • Zasady poprawności językowej w tekstach urzędowych
  • Redagowanie tekstów
  1. Wyszukiwanie informacji
  • Techniki oraz sposoby wyszukiwania informacji
  • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych
  1. Marketing i PR w administracji publicznej
  • Content marketing
  • Wykorzystanie social media
  • Dobre i złe praktyki PR w instytucjach publicznych

Tematy w programie sesji łączy zagadnienie komunikacji - jednego z podstawowych procesów w codziennym kontakcie instytucji z obywatelem. Poznanie i zrozumienie potrzeby i zasad prostego języka w komunikacji językowej oraz umiejętność oceny tekstów własnych i tekstów innych nadawców to warunek skuteczności komunikacji. Promujemy oswajanie się z równorzędnością komunikacyjną ludzi, rezygnację z języka hegemonii oraz zaakceptowanie zachodzących zmian w kulturze i komunikacji.

Prosty język to również jedna z bazowych zasad dobrego marketingu i PR w administracji publicznej, a właściwie używany, w social mediach i innych kanałach łączności z obywatelami, gwarantuje sukces w zrozumieniu przez odbiorców intencji oraz działań instytucji administracji publicznej.

Szkolenie dla każdej z grup trwa dwa dni: 7-8.12.2021 r. – grupa V oraz 09-10.12.2021 r. – grupa VI. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie KSAP.

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Uczestnicy

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny