Daniel Nowicki

zajmuje stanowisko eksperta do spraw orzecznictwa i analiz w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Od ponad 15 lat zajmuje się stosowania Kpa w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach dotyczących rynku finansowego w Polsce. Stykał się niejednokrotnie z praktycznymi problemami zastosowania uregulowań Kpa, zarówno w ramach postępowań zwykłych i nadzwyczajnych. Jest autorem licznych pism procesowych w ramach postępowań sądowoadministracyjnych, a także wielokrotnie reprezentował organy administracyjne przed sądami administracyjnymi. W ramach obowiązków zawodowych monitoruje orzecznictwo sądowe oraz poglądy przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i przenoszeniem tych ustaleń na grunt praktyki orzeczniczej. Bierze stały udział w cyklicznych seminariach sędziów sądów administracyjnych, co umożliwia bieżącą styczność z najnowszymi poglądami prezentowanymi w judykaturze. W latach 1996–1999 był asystentem sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadził liczne szkolenia z zakresu administracyjnego prawa ustrojowego i procesowego, m.in. w ramach służby przygotowawczej do Służby Cywilnej oraz dla pracowników samorządów terytorialnych. Prowadzi także szkolenia w ramach projektów szkoleniowych UKNF. Niezależnie od pracy zawodowej, zajmuje się również pracą naukową w ramach seminarium doktoranckiego, finalizując w jego ramach rozprawę doktorską na temat materialnoprawnych i proceduralnych aspektów wykonywania nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych.   

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia