Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • Nowoczesna infrastruktura jako narzędzie budowy siły i konkurencyjności Rzeczypospolitej

  Niniejsza publikacja stanowi zbiór raportów opracowanych przez

  słuchaczy XXX Promocji Irena Sendlerowa w ramach wspomnianych warsztatów.

  Zadaniem postawionym przed słuchaczami było przeprowadzenie

  analizy wybranych problemów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych.

  Słuchacze tworzyli kilkuosobowe grupy, samodzielnie wybierali przedmiot

  analizy, a następnie przez kilka miesięcy pracowali nad raportem prezentującym

  efekty ich badań.

  Pobierz
 • okładka publikacji - górna część na bordowym tle tytuł publikacji, dolna część na białym tle podtytuł

  Trenerzy edukatorzy w sektorze publicznym

  Materiał kursu szkoleniowego dla trenerów edukatorów administracji publicznej Trainers Educators Training Course, wypracowany w ramach projektu Erasmus+ przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski – wersja polskojęzyczna.

  Pobierz
 • okładka publikacji "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS"

  Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS

  Publikacja stanowi podsumowanie i uporządkowanie rozległej problematyki objętej projektem LEGIS, w szczególności kwestii, które w trakcie szkoleń budziły największe zainteresowanie, oraz tych, które były punktem wyjścia do dyskusji wokół prób wypracowania jednolitych rozwiązań rekomendowanych jako dobre praktyki legislacyjne. W publikacji można znaleźć zarówno wiedzę niezbędną dla legislatorów będących dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jak i wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie poświęcone skomplikowanym zagadnieniom legislacyjno-prawnym, które mogą być przydatne także doświadczonym legislatorom.

  Pobierz
 • okładka publikacji

  Training Educators in the Public Sector

  Materiał kursu szkoleniowego dla trenerów edukatorów administracji publicznej Trainers Educators Training Course, wypracowany w ramach projektu Erasmus+ przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski – wersja anglojęzyczna.

  Pobierz
 • Okładka książki - niebieskie tło, białe napisy.

  Dowody i argumenty w polityce publicznej

  W  publikacji zostały przedstawione prace napisane przez słuchaczy XXIX Promocji Polonia Restituta w ramach warsztatów problemowych. Stanowią one efekt pracy słuchaczy w sześciu grupach warsztatowych. Każda z nich samodzielnie wybrała jedno zagadnienie do analizy. I tak prace dotyczą następujących polityk publicznych: rodzinnej (program 500+), energetycznej (bezpieczeństwo), emigracyjnej, promocji sportu, obronnej oraz rozwoju żeglugi śródlądowej.

  Pobierz
 • Okładka publikacji - na granatowym tle biały tytuł i duże czerwone liczby 1918 2018

  Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.

  Rocznica  stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi dobrą okazję do podsumowania doświadczeń naszego państwa, a także do sformułowania wniosków na przyszłość. Losy odrodzonego państwa polskiego to również dzieje jego administracji i urzędników, którzy z oddaniem oraz zaangażowaniem pełnili swoje obowiązki niezależnie od okoliczności. Dziś stawiamy sobie pytanie: jakie wyzwania stoją przed administracją i jakie zobowiązania mamy wobec przyszłych pokoleń Polaków? Nowoczesne państwo wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania struktur administracji publicznej i pracowników.

   

  Niniejsza publikacja obejmuje cztery obszary zagadnień, prezentowane w odniesieniu historycznym oraz współczesnym:
  1. aktualne wyzwania dla polskiej administracji,
  2. adekwatność struktur administracji publicznej,
  3. procedury działania i sposoby realizacji zadań publicznych,
  4. status prawny i etos kadr administracji publicznej.

  Pobierz
 • okładka publikacji - biały tytuł na granatowym tle

  Analiza ryzyk w wybranych politykach publicznych

  Słuchacze Promocji XXVIII Tadeusz Kościuszko, podobnie jak poprzednicy, doskonalili swoje zdolności analityczne w kolejnej edycji warsztatów problemowych w KSAP (2016/2017). W ramach jednej z pięciu powołanych przez siebie grup warsztatowych zajmowali się pracą analityczną. Każda z grup wybrała zagadnienie publiczne do „prześwietlenia”. W efekcie powstało odpowiednio pięć raportów analitycznych (policy reports), które Państwu przedstawiamy w niniejszym tomie.

  Pobierz
 • Okładka raportu 2013-2015, na niebieskim tle biały tytuł "Raport 2013-2015"

  Raport 2013-2015

  Raport podsumowuje działalność Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2013-2015.

  Pobierz
 • Okładka publikacji - na szarym tle biały tytuł oraz flaga biało-czerwona

  Etos Państwowca. Prezydent Lech Kaczyński Patron Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

  Publikacja zawiera wystąpienia i teksty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wspomnienia osób związanych z Prezydentem. Publikacja została przygotowana z okazji nadania KSAP imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

  Pobierz
 • okładka publikacji - biały tytuł na granatowym tle

  Ocena jakości usług publicznych

  Przedstawione w niniejszej publikacji prace słuchaczy XXV rocznika KSAP Amor Patrie Nostra Lex napisane zostały w ramach warsztatów problemowych realizowanych w okresie od października 2013 r. do grudnia 2014 r. Opracowania pisemne są wynikiem pracy słuchaczy w pięciu grupach warsztatowych i podsumowaniem studiów krajowych oraz wizyt studyjnych w Brukseli, Londynie, Paryżu i Berlinie.

  Pobierz
 • okładka książki - na szarym tle na biało tytuł publikacji

  Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz

  Znanym sposobem wyrażenia szacunku w środowisku naukowym jest przygotowanie Księgi Jubileuszowej. Ze względu na liczne zasługi w różnych dziedzinach aktywności zawodowej wydanie Księgi dedykowanej Pani Profesor Marii Gintowt-Jankowicz stanowiło niezwykle miły obowiązek dla grupy Jej przyjaciół i współpracowników.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych - prace analityczne słuchaczy KSAP XXIV Promocji

  Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych - prace analityczne słuchaczy KSAP XXIV Promocji

  W publikacji zostały przedstawione prace napisane przez słuchaczy XXIV Promocji im. Wiesława Chrzanowskiego w ramach warsztatów problemowych realizowanych w okresie od lutego do grudnia 2013 r. Stanowią one efekt pracy słuchaczy w pięciu grupach warsztatowych i są podsumowaniem studiów krajowych oraz wizyt studyjnych w Brukseli, Londynie, Paryżu i Berlinie sfinansowanych w ramach projektu Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznejrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych

  Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych

  Publikacja przedstawia wyzwania, jakie kryzys ekonomiczny, występujący w skali całego naszego regionu, stawia obecnie przed polską administracją publiczną, a w konsekwencji także przed instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem kadr administracji, oraz sposoby sprostania tym problemom przez te organa.

  Pobierz
 • Okladka publikacji Nowe wyzwania dla współczesnego państwa

  Nowe wyzwania dla współczesnego państwa

  Niniejsza publikacja jest głosem młodej generacji Polaków w zakresie spraw publicznych. Podstawą publikacji są wybrane raporty słuchaczy ze staży zagranicznych. Spektrum zagadnień poruszonych w publikacji jest bardzo szerokie i dotyczy różnorodnych dziedzin zaangażowania państwa. Refleksje dotyczą różnych modeli funkcjonowania administracji: brytyjskiego, francuskiego, holenderskiego oraz niemieckiego. Publikacja jest adresowana do urzędników, polityków, specjalistów - praktyków na co dzień zajmujących się administracją.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Sharing best practices in introducing and teaching ethics principlies to public administration employees

  Sharing best practices in introducing and teaching ethics principlies to public administration employees [EN]

  The Four-Country Study on Introducing and Teaching Ethics Principles to Public Administration Employees was conducted in the Czech Republic, Germany, Poland and Portugal over the period 1 August 2011 - 31 July 2013. The research was part of the project “Sharing Best Practices in Introducing and Teaching Ethics Principles to Public Administration Employees,” funded by the European Commission’s Lifelong Learning Programme (LLP), within Leonardo da Vinci Programme.

  The research report brings to the fore a discussion of codes of ethics in the different partner countries as well as other relevant legal instruments on ethics. A particular emphasis was put on the possibilities of training in ethics and to what extent such training is able to promote ethical behaviour in public administration. All this was achieved through the research into the current state of affairs in partner countries being done by partner institutions which knew the local environment, followed by joint meetings, presentations and discussions, and then processing into a study. The core material was developed at regular multilateral meetings.

  Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

   

  Pobierz

Strony