Wydawnictwo

KSAP prowadzi działalność wydawniczą, publikując książki m.in.: z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, socjologicznych, o zarządzaniu i jakości komunikacji społecznej i mediach, historii.

Publikacje są dostępne w siedzibie KSAP oraz na stronie internetowej.

 • Okładka publikacji Praktyka konsultacji społecznych w pracy administracji publicznej

  Praktyka konsultacji społecznych w pracy administracji publicznej

  Tematem prac grup warsztatowych XXIII Promocji KSAP Polskie Państwo Podziemne było zagadnienie jakości procesu kształtowania polityki publicznej z punktu widzenia realizacji zasady partycypacji społecznej. Słuchacze pracowali w pięciu grupach tematycznych obejmujących takie obszary polityki publicznej, jak zdrowie, edukacja, rozwój regionalny, rynek pracy i energetyka. Do ich zadań należały, po pierwsze, wybór konkretnego problemu ze swojego obszaru polityki publicznej, a po drugie, przeprowadzenie mikrobadania społecznego. Efektem miała być ocena pracy administracji nad wybranym problemem polityki publicznej z punktu widzenia jakości konsultacji społecznych. Dodatkowy cel stanowiło porównanie zasad i jakości prowadzenia podobnych konsultacji w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich i na poziomie Unii Europejskiej.

  Pobierz
 • Okładka do publikacji Zarzadzanie zmianą w administracji publicznej

  Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

  Cykl konferencji organizowanych od 2008 r. przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i École Nationale d’Administration na temat modernizacji administracji i rozwoju zarządzania w administracji publicznej stanowi szczególne forum współpracy. Biorą w nich udział słuchacze Krajowej Szkoły i przedstawiciele służby cywilnej. Celem tych konferencji jest zapoznanie uczestników z mechanizmami zarządzania procesami modernizacji i z reformami administracji we Francji i w innych państwach kultury francuskiej. Porównanie podejść i doświadczeń tych państw w dziedzinie praktyki zarządzania daje Polsce możliwość weryfikacji własnych rozwiązań.
  Prezentowana publikacja dotyczy zarządzania zmianą w administracji publicznej, który to temat doczekał się wielu modeli teoretycznych.Książka podzielona jest na trzy części, poświęcone odpowiednio strategii reform w administracji publicznej, zarządzaniu zmianą w administracji publicznej oraz zarządzaniu zmianą w korporacjach prywatnych.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Władysław Stasiak wzór postawy urzędnika państwowego

  Władysław Stasiak - wzór postawy urzędnika państwowego

  Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie sylwetki świętej pamięci Władysława Stasiaka.Władysław Stasiak był nie tylko absolwentem Pierwszej Promocji i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów KSAP, lecz także lubianym i cenionym przez słuchaczy wykładowcą z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Publikacja jest podzielona na trzy części. Na pierwszą składają się materiały z konferencji pt. „Władysław Stasiak – wzór postawy urzędnika państwowego”. Druga przedstawia teksty, które napisał Władysław Stasiak. Natomiast trzecia część zawiera wspomnienia przyjaciół po katastrofie smoleńskiej.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych

  Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych

  Niniejsze opracowanie jest owocem prac grup warsztatowych Promocji Ryszard Kaczorowski. Celem prac poszczególnych grup była analiza wybranego problemu oraz ocena skuteczności stosowania określonych narzędzi w realizacji danej polityki publicznej. Zebrane w zbiorze opracowania to nie tylko przegląd stosowanych obecnie w rządzeniu i zarządzaniu publicznym narzędzi, ale też próba oceny ich skuteczności. Wyciągnięte wnioski mają pomóc we wskazaniu narzędzi, które w danych warunkach prowadzą do efektywnych i skutecznych działań publicznych.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Zrozumieć innych Metoda analityczna w polityce zagranicznej

  Zrozumieć innych Metoda analityczna w polityce zagranicznej

  Niniejsza publikacja zmierza do wskazania kluczowych problemów poznawczych związanych z pracą analityczną, nie stawia jednak przed sobą celu wszechstronnego wyjaśnienia tego tematu. Większość przykładów wykorzystanych, by ukazać intelektualne meandry analityki, odnosi się do Bliskiego Wschodu, ZSRR lub rzeczywistości posowieckiej, a także do dyskusji wywołanych niedostatkami pracy analitycznej w odniesieniu do tych obszarów.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych

  Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych

  Słuchacze KSAP Promocji XXI Stanisław Konarski (2010–2011) – podobnie jak pozostałe roczniki kształcące się w Krajowej Szkole – pracowali w ramach warsztatów problemowych. Analizowali wybrane zagadnienia publiczne i w rezultacie publikowali opracowania analityczne. Tym razem dotyczyły one generalnego zagadnienia: Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych. Każda z pięciu grup warsztatowych podjęła się analizy szczegółowego problemu publicznego. Wybierano taką kategorię problemów, w których rozwiązywanie zwykle zaangażowane jest państwo (administracja państwowa).

  Pobierz
 • Okładka publikacji XX-lecie KSAP, Konferencja NISPAcee

  XX-lecie KSAP, Konferencja NISPAcee

  Publikacja powstała na podstawie dyskusji toczonych podczas uroczystości z okazji 20-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a także debat przeprowadzanych w trakcie Konferencji Sieci Instytutów i Szkół Administracji Publicznej z Europy Centralnej i Wschodniej (NISPAcee) w KSAP.

  Pobierz
 • Okladka publikacji Comitology hijacking european power?

  Comitology hijacking european power? [EN]

  Słowo "komitologia" w ciągu ostatnich kilku lat odcisnęło swoje piętno. W Brukseli i innych stolicach państw UE, wywołuje poczucie wyższej, tajemniczej i niejasnej siły. Unia Europejska bez komitologii utknęłaby w martwym punkcie. Ale z biegiem czasu komitologia zaczęła stawać się bardziej problemem, niż jego rozwiązaniem. Stała się problemem w zakresie przejrzystości, zarządzania i pod względem równowagi sił pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Comitologie le pouvoir Européen confisqué

  Comitologie le pouvoir Européen confisqué [FR]

  Słowo "komitologia" w ciągu ostatnich kilku lat odcisnęło swoje piętno. W Brukseli i innych stolicach państw UE, wywołuje poczucie wyższej, tajemniczej i niejasnej siły. Unia Europejska bez komitologii utknęłaby w martwym punkcie. Ale z biegiem czasu komitologia zaczęła stawać się bardziej problemem, niż jego rozwiązaniem. Stała się problemem w zakresie przejrzystości, zarządzania i pod względem równowagi sił pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Lobbing europejski

  Lobbing europejski

  Książka Daniela Guéguena „Lobbing europejski” zasługuje na uważną lekturę. Autor przez lata pracy zakumulował doświadczenia i wiedzę, które pozwalają mu na precyzyjne zaprezentowanie kluczowych wymiarów lobbingu. Dzięki temu ze znajomością rzeczy proponuje definicje różnych typów lobbingu, charakteryzuje główne fazy rozwoju działalności lobbingowej, a także różne typy podmiotów, które angażują się w tę aktywność.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Prezydencja Unii Europejskiej - przygotowania Polskie do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej prace słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski

  Prezydencja Unii Europejskiej - przygotowania Polskie do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej - prace słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski

  W publikacji zebrano prace pięciu zespołów autorskich złożonych ze słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski. Celem warsztatów było przygotowanie - pod opieką dydaktyczną wykładowców przydzielonych poszczególnym zespołom - przeglądu wybranej polityki publicznej (policy review) wraz z odtworzeniem procesu inicjowania i wdrażania w niej reform. W ten sposób powstało pięć prac analitycznych.

  Pobierz
 • Okladka publikacji The European Union Presidency: A Practical Perspective

  The European Union Presidency: A Practical Perspective [EN]

  This publication offers information gathered over the last few years in the course of talks with many experts from EU institutions and the Member States, who had previously worked on their own given Rotating Presidencies.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa

  Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa

  W publikacji zebrano prace pięciu zespołów autorskich złożonych ze słuchaczy KSAP XIX Promocji Królowa Jadwiga. Celem warsztatów było przygotowanie - pod opieką dydaktyczną wykładowców przydzielonych poszczególnym zespołom - przeglądu wybranej polityki publicznej (policy review) wraz z odtworzeniem procesu inicjowania i wdrażania w niej reform. W ten sposób powstało pięć prac analitycznych.

  Pobierz
 • Ok,ladka publikacji Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna

  Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna

  Najbardziej praktyczny przewodnik jak poruszać się po Prezydencji, który ukazał się dotychczas na rynku wydawniczym (publikacja powstała w ramach projektu szkoleń dla członków Korpusu Prezydencji organizowanych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Pobierz
 • Okładka publikacji Co to jest ekonomia i inne studia przypadku do nauczania ekonomii

  Co to jest ekonomia i inne studia przypadku do nauczania ekonomii

  Publikacja zawiera siedemnaście studiów przypadku, wspierających nauczanie podstaw ekonomii (w tym podstaw ekonomii sektora publicznego). Te prace są względnie stare, ponieważ pierwsze wersje wielu z nich ukazały się w internecie, a także na papierze już wcześniej, w różnych miejscach i w różnych latach. Piętnaście z tych studiów przypadku napisałem sam. Studium zatytułowane Horror oeconomicus, czyli prywatny koszt bezrobocia w Polsce jest wspólnym dziełem Bogusława Czarnego i dr Anny Kurowskiej.

  Pobierz

Strony