Wymagania ogólne

Ikona pytajnika na tle ludzi piszących egzamin. Tło w zielonkawej tonacji.

Wymagania

Zgodnie z art. 40 ustawy o służbie cywilnej o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może starać się osoba, która:

 • jest pracownikiem służby cywilnej;
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński*;
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Potwierdzenie spełnianych wymagań

Spełnianie wyżej wymienionych warunków potwierdza dyrektor generalny właściwego urzędu na podstawie dokumentów, które są w posiadaniu urzędu.

Ponadto dyrektor potwierdza, iż pracownik:

 • jest obywatelem polskim lub osobą, o której mowa w art. 5 ustawy;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był/a karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podpis dyrektora generalnego urzędu powinien być opatrzony czytelną pieczęcią imienną wraz z datą. W urzędach, w których nie istnieje stanowisko dyrektora generalnego, zgłoszenia potwierdza osoba wykonująca zadania dyrektora generalnego.

Staż pracy

 • Staż pracy uzyskany w urzędzie administracji rządowej przed 1 lipca 1999 r. nie jest brany pod uwagę.
 • O uzyskanie mianowania może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej.
 • Data złożenia podpisu przez dyrektora generalnego nie może być wcześniejsza niż upływ terminu wymaganego w pkt. 5 formularza zgłoszenia (dyrektor generalny poświadcza posiadanie przez kandydata ponad 2-letniego lub 3-letniego stażu pracy).

Tytuły zawodowe

 • tytuł zawodowy magistra;
 • tytuł równorzędny tytułowi zawodowemu magistra - magister inżynier, lekarz, lekarz weterynarii, lekarz dentysta.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym składa się do 31 maja i najpóźniej na ten dzień kandydat jest zobowiązany wykazać spełnienie wskazanych warunków.

* Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia

Pliki do pobrania