Najczęstsze pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez osoby pragnące ubiegać się o status urzędnika mianowanego w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

1. Kiedy można złożyć zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej?

Zgodnie z art. 42. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym składa się w okresie od 1 stycznia do 31 maja. Formularz powinien zawierać aktualne dane potwierdzone podpisem dyrektora generalnego urzędu. W przypadku zmiany danych należy dokonać ich aktualizacji.


2. Kto może ubiegać się o uzyskanie mianowania?

Na podstawie art. 40 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która:

  1. jest pracownikiem służby cywilnej,
  2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,
  3. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
  4. zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,
  5. jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

3. Kto może otrzymać akt mianowania?

Akty mianowania otrzymują zatrudnieni w służbie cywilnej w dniu mianowania pracownicy służby cywilnej, którzy w danym roku kalendarzowym zakończą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej i uzyskają miejsce uprawniające do mianowania.


4. Czy pracownik służby cywilnej przebywający na urlopie macierzyńskim może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej?

Przepis art. 40 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) reguluje kryteria umożliwiające ubieganie się o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej. Na mocy przepisu art. 40 ust. 1 ustawy osoba ubiegająca się o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej musi być pracownikiem służby cywilnej. Osoba będąca na urlopie macierzyńskim jest nadal pracownikiem, pozostaje bowiem w stosunku pracy. Jeśli zostanie spełniony wymóg stażu pracy w służbie cywilnej, włączając do stażu pracy okres urlopu macierzyńskiego, możliwe jest ubieganie się o mianowanie w służbie cywilnej.


5. Czy dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia rosyjska jest dokumentem umożliwiającym przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej?

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej i w związku z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218 poz. 1695) określającym rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej, w tym przypadku na kierunku filologia rosyjska jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego na poziomie, który umożliwia przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.


6. Jakie stanowiska pracy muszą zajmować pracownicy służby cywilnej, aby mogli przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej?

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. 2016, poz. 125) określa tabele grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk oraz wykaz stanowisk w poszczególnych grupach. Wykaz stanowisk w służbie zagranicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej (Dz.U. 2009 Nr 40, poz. 324 z późn. zm.).


7. Czy pracownicy administracji skarbowej, przedstawiając historię zatrudnienia, powinni wziąć pod uwagę zmiany wprowadzone w 2017 roku?

Pracownicy administracji skarbowej w punkcie 5 formularza zgłoszenia są zobowiązani wykazać historię zatrudnienia, wskazując zajmowane stanowiska wynikające z umowy o pracę przed wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 651) oraz po jego wprowadzeniu.

Ostatnie wykazane stanowisko pracy powinno być zgodne ze stanowiskiem wskazanym w pkt 4 części B formularza zgłoszenia.