Sprawdziany

Uczestnicy egzaminu piszą test przy pojedynczych stolikach.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej w toku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się sprawdzian, w trakcie którego w odrębnych częściach sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.

Szczegółowy zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego, jego organizację i sposób prowadzenia reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695).

Warunkiem zakończenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie w każdej części sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w tej części liczby punktów oraz uzyskania w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w całym sprawdzianie.

Minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 43 ust. 6 ustawy, wynoszą:

  • 30 punktów - z części sprawdzianu sprawdzającego wiedzę,
  • 20 punktów - z części sprawdzianu sprawdzającego umiejętności,
  • 90 punktów - z obu części sprawdzianu w sumie.

Sprawdzian sprawdzający umiejętności

Zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218 poz. 1695) obejmuje umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność analizy i wykorzystania informacji.

Zgodnie z § 12 powyższego rozporządzenia część sprawdzianu sprawdzającego umiejętności ma formę testu psychologicznego lub zadań i jest oceniania w skali od 0 do 60 punktów.
Część sprawdzianu sprawdzającego umiejętności trwa odpowiednio do zastosowanego testu lub zadań, jednak nie krócej niż 60 minut i nie dłużej niż 120 minut.

W postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w 2018 r. zostanie użyty test, którego autorem jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Sprawdzian sprawdzający wiedzę

Zakres tematyczny sprawdzianu wiedzy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej obejmuje wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nie publikuje listy literatury, aktów prawnych, ani innych materiałów obowiązkowych dla postępowanie kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Wykaz zagadnień do sprawdzianu wiedzy jest określony w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia.

Zgodnie z § 11 powyższego rozporządzenia część sprawdzianu sprawdzającego wiedzę jest testem wyboru i składa się z 90 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową 0 punktów. Część sprawdzianu sprawdzającego wiedzę trwa 90 minut.

W postępowaniu kwalifikacyjnym do służby cywilnej w 2018 r. zostanie użyty test jednokrotnego wyboru, tzn. że spośród czterech zaproponowanych odpowiedzi tylko jedna będzie prawidłowa. Sprawdzian wiedzy będzie uwzględniał stan prawny obowiązujący na dzień 1 maja 2018 r.

Poniżej oraz w plikach do pobrania znajdują się wykazy pytań wykorzystanych w sprawdzianie wiedzy w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w latach ubiegłych:

Informujemy, iż Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie prowadzi kursów przygotowawczych do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. 

Pliki do pobrania