Sprawdziany

Uczestnicy egzaminu piszą test przy pojedynczych stolikach.

Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej reguluje m.in.:

 • szczegółowy zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego
 • organizację i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

W toku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się sprawdzian, składający się z dwóch części sprawdzających:

 • wiedzę
 • umiejętności

Sprawdzian umiejętności

 • trwa 60 minut
 • obejmuje sprawdzenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności analizy i wykorzystania informacji
 • ma formę testu psychologicznego i jest oceniany w skali od 0 do 60 punktów

Sprawdzian wiedzy

 • jest testem wyboru i składa się z 90 pytań - za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt., za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową 0 punktów
 • trwa 90 minut
 • obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu:
  • prawo: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej
  • administracja publiczna: funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej
  • finanse publiczne: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne
  • polityka zagraniczna: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej
  • organizacja i zarządzanie: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje
  • zagadnienia społeczne i ekonomiczne: pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na świecie, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie, współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w związku z procesami integracji i globalizacji gospodarki, problemy społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych, dostosowanie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki społecznej do standardów europejskich

Wynik pozytywny

Warunkiem zakończenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest:

 • uzyskanie w każdej części sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w tej części liczby punktów oraz
 • uzyskania w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w całym sprawdzianie.

Zatem minimalne liczby punktów wynoszą:

 • 30 punktów – ze sprawdzianu wiedzy oraz
 • 20 punktów – ze sprawdzianu umiejętności oraz
 • 90 punktów – z obu części sprawdzianu łącznie

​UWAGA:

 • KSAP nie publikuje listy lektur, aktów prawnych, ani innych materiałów obowiązkowych dla postępowanie kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 • KSAP nie prowadzi kursów przygotowawczych do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 

Kontakt - zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 128 
+48 22 60 80 130 
+48 22 60 80 131 
Fax: +48 22 60 80 160 

Akty prawne

Pytania wykorzystane w sprawdzianach wiedzy

Pliki do pobrania