Tytuł szkolenia

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Termin

19-11-2018, 20-11-2018

Termin

19-20.11.2018

Czas trwania

 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Justyna Adamczyk

Adresat

  • pracownicy korzystający z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną 
  • osoby pragnące  rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane 
  • z rachunkowością i sprawozdawczością finansową  

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji UE oraz standardów międzynarodowych. W trakcie zajęć omówione zostaną zmiany przepisów związane z prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem sprawozdań finansowych  .

Efekty szkolenia

  • uzyskanie lub pogłębienie wiedzy o zawartości merytorycznej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
  • poszerzenie wiedzy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz znajomość wprowadzonych zmian w tym zakresie
  • umiejętność przeczytania i przeanalizowania sprawozdania finansowego, w tym porównania sprawozdań sporządzonych  przed i po zmianie przepisów w 2016 r.

Program

  • Pojęcie i zadania rachunkowości
  • Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
  • i sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce
  • jednostki gospodarcze
  • jednostki sektora finansów publicznych
  • inne jednostki
  • Nadrzędne zasady rachunkowości
  • Elementy sprawozdania finansowego
  • bilans: omówienie podstawowych składniki aktywów i pasywów, zasad ich wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  • rachunek zysków i strat: przychody i koszty – podstawowe definicje i zasady ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  • inne elementy sprawozdania finansowego
  • Podstawy sporządzania sprawozdań finansowych
  • polskie przepisy o rachunkowości
  • Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
  • Inne zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w Polsce
  • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
  • badanie sprawozdania finansowego
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział lub pokrycie wyniku finansowego
  • udostępnianie sprawozdania finansowego
  • księgi rachunkowe źródłem informacji dla potrzeb innych niż sprawozdawczość finansowa
  • Podstawowe wskaźniki analizy finansowej