Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Termin


08-09-2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli.

Liczba uczestników

20

Koszt

570 zł

Adresat

  • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Kierownicy jednostek i pracownicy odpowiedzialni za wydatkowanie środków publicznych;
  • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej oraz pracownicy odpowiedzialni za system kontroli zarządczej;

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie i stosowanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur

Efekty szkolenia

  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych;
  • Poszerzenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp;
  • Nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych;

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Blok szkoleniowy

Wiedza

Program

1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy

2) Zamówienia o wartości poniżej 30 tys.

3) Zamówienia poniżej 30 tys. € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot. kwalifikowania wydatków

4) Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych

5) Uproszczenie zamówień publicznych w zakresie usług społecznych:

6) Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:

7) Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp